Общинска администрация Средец / Република България

Покана №6

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ

на Общински съвет – Средец на 29 февруари 2024 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Програма за управление за срока на мандат 2023-2027 г.;
 2. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023 година;
 3. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2024-2027 година;
 4. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Определяне на план-сметка за приходите и разходите на дейностите по управление на отпадъците за 2024 година и разпределение на целеви средства по чл.60 и чл.64 за 2024 г. от Закона за управление на отпадъците;
 5. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост с цел задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2024/2025 година;
 6. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Приемане на доклад за 2023 година за изпълнението на План за действие на Община Средец към Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Бургас (2021-2030);
 7. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Средец и план за действие за периода 2024-2027г.;
 8. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Актуализиране състава на Съвет по въпросите на социалните услуги;
 9. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Актуализиране състава на Комисия за детето;
 10. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на програмите по чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми източници за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници за 2023 г.;
 11. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване на община Средец с проект: „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж гр. Средец, чрез закупуване на оборудване и обзавеждане” по фонд „Социална закрила” към МТСП и осигуряване на съфинансиране по проекта;
 12. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване на община Средец по проект „Красива България“, мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“;
 13. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Освобождаване на КНСБ от заплащане на такса битови отпадъци;
 14. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Определяне на основна месечна работна заплата на кмета на кметство село Дебелт, община Средец;
 15. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на финансова помощ на Иван Петров Костадинов от отбор по мотоциклетизъм „Hela Moto Sport“ в размер на 5 000 лв.;
 16. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Разрешаване за изработване на ЧИ на ОУП /частично изменение на Общ устройствен план на Община Средец/, едновременно с разрешаване за изработване на план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и парцеларен план /ПУП-ПП/ за ПИ с идентификатори 17974.108.7, 17974.108.11, 17974.108.12, 17974.108.13, 17974.108.14 и 17974.108.15 по КККР на землището на град Средец, община Средец;
 17. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура за линеен обект: „Местен път, започващ от III-908 П.К. „Босна“ – село Варовник км 16+925 дясно до ПИ с ИД 04621.163.1000 по КККР на землището на село Богданово, община Средец“
 18. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Предоставяне право на безвъзмездно управление върху част от имот - частна общинска собственост в полза на „Домашен социален патронаж” гр. Средец;
 19. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на ползване върху имот с идентификатор 29221.68.131 по КККР на с. Момина Църква;
 20. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2024/2025 година;
 21. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ II-222, кв.38 в с. Вълчаново;
 22. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ II-354, кв.60 в с. Момина Църква;
 23. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на имот с идентификатор 20273.61.722 по КККР на с. Дебелт;
 24. Докладна записка от Иван Кичев – Кмет на община относно: Вземане на решение за избор и упълномощаване на прокурист на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ ЕООД;
 25. Докладна записка от д-р Георги Георгиев – председател на постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
 26. Питания.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: