Общинска администрация Средец / Република България

Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

Предлагам проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец, приета с Решение №685/21.12.2018г.;

Допъл. и изм. с Решение №731/27.02.2019г.; Решение №158/26.08.2020г.;

Решение №253/24.02.2021г.; Решение №429/22.12.2021г. /

ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ ТАКСИ

РАЗДЕЛ III

Такси за детски ясли, детски кухни , детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития

и други социални услуги

Чл.33 и чл. 33 а се отменят.

Настоящата Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец влиза в сила от 01.04.2022г.

МОТИВИ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

I. Причини, които налагат приемането на изменения и допълнения в Наредбата:

Промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане, публикуван в ДВ бр.17 от 01.03.2022г. - § 5, 6 и 7 от преходните и заключителни разпоредби.

Настоящият проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Средец е изготвен съобразно РМС № 50/03.03.2022г. за делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет при организирането и предоставянето на публични услуги за функция „Образование“ и функция „Здравеопазване“.

II. Цели, които се поставят.

Целта на настоящият проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Средец е привеждане на наредбата в съответствие с нормативните актове от по-висока степен и следване държавната политика за цялостно отпадане таксите и целенасочена подкрепа на децата и семействата.

III. Финансовите и други средства, които ще бъдат необходими за прилагането на новата наредба.

Финансовите средства, необходими за компенсиране на общините за отпадналите приходи от такси детски градини и ясли са предвидени от държавния бюджет и няма необходимост от общински средства за прилагането на новата уредба.

IV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови.

С приемането на предлаганите изменения на Наредбата ще се улесни достъпът до предучилищно образование на децата до постъпването им в първи клас.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект за Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Средец, е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Разработен е в съответствие с разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за предучилищното и училищното образование, чийто норми са съобразени с Европейското законодателство. Това предопределя съответствието на предлагания проект с правото на Европейския съюз и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Споделяне: