Общинска администрация Средец / Република България

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок,считано от 11.11.2021 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси на територията на община Средец.

Докладната записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

М О Т И В И

КЪМ

Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

1.Причини,налагащи изменение и допълнение на наредбата:

Създадената Наредба предоставя възможност на общините сами да определят рамката на собствените си приходи, и по този начин да финансират разходите си по предоставяне на различни дейности- социални, образователни, културни.

В община Средец голяма част от местните такси и цени на услуги не са променяни от първоначалното им приемане. Измененията и допълненията, залегнали в проекта на Наредбата са в чл.34. „Такси за ползване на общежитие“. С промените се налага необходимостта да се намери по-справедливо формиране на местните такси и цени на услуги . Някои от определените местни такси и цени на услуги не включват реално направените разходи. С изменението на наредбата се осъществява основната цел –постигане на по-справедлив и реален начин за определяне размера на местните такси и цени на услуги.

2. Цели, които се поставят с предлаганият проект на Наредбата:

Целта на проекта за изменение на Наредбата е да се приведе нормативният акт в съответствие със законовите изисквания приложими при определяне размера на таксите за административни услуги, които са едни и същи по вид и обем, поради което и цената следва да се базира на стойността на направените за нея разходи.

3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба:

По справедлив метод по който се определя размера на таксата за административните услуги .С приходите от таксите ще се финансират разходите свързани с по качествено изпълнение на предлаганите услуги .

4.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

За прилагането на нормативния акт не се необходими финансови средства.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство,Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганият проект не противоречи на действащата нормативна база и е в синхрон със законовите норми и принципи.

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец

Относно: Изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с чл.71, т.3 от Закона за местни данъци и такси в сила от 01.01.2022 г. срока за подаване на декларации по чл.23 ,ал.1 и чл.25, ал.5 се променя до 31-и октомври , вместо до 31-и декември .

Размера на таксите и цени на услуги в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец към момента несъответстват на действителното икономическо състояние, а именно повишаване цените на стоки и услуги. При административното обслужване на населението, и при предлагане услуги на гражданите не се отчитат реално направените разходи, които общината прави при предоставянето на услугата.

С изменението се цели да се намери по справедливо формиране размера на таксите и цени на услуги, които да включват реално направените разходи.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет гр.Средец да вземе следните:

Р Е Ш Е Н И Я :

1. Приема изменението и допълнението на местните такси и цени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец както следва:

Глава втора

Раздел I

Такса битови отпадъци

Чл.23.(1) „Когато таксата се определя според количеството на битови отпадъци,собствениците на имоти подават декларация в Дирекция“Местни приходи и общинска собственост“ (МПОС) при Община Средец до 31 –и октомври на предходната година.За придобитите през годината имоти, декларацията се подава в 30-дневен срок от датата на придобиването им.“

Чл.25. (5) „Собствениците на имоти, които удостоверяват с декларация по образец, че имотът няма да се ползва през следващата календарна година се освобождават от таксата, определена за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци, като се събира такса за подържане на места за обществено ползване. Декларацията се подава в Дирекция МПОС на община Средец в срок до 31-и октомври на предходната година. За всяка подадена декларация се извършва обстоятелствена проверка на място от длъжностни лица към общинска администрация. При установено несъответствие с декларирани данни, лицата подали декларацията по чл.21,ал.5 не се освобождават от таксата по чл.18.“

Раздел III

Такси за детски ясли, детски кухни, детски градини,специализирани институции за предоставяне на социални услуги,лагери,общежития и други социални услуги

Чл.34. Такси за ползване на общежитие се заплаща месечна такса в размер на:

Наименование на услугата

Сума без ДДС

Сума с ДДС

1.

Учениците,които ползват общежитие, не заплащат месечна такса

безплатно

безплатно

2.

За учители, общински служители, специалисти и работници, ангажирани с общински дейности, настанени в общежитие за не по-малко от един месец, месечна такса

132.00

158.40

3.

За други лица, настанени в общежитието за не по-малко от един месец , месечна такса

180.00

216.00

4.

За лица, настанени в общежитието за по-малко от един месец на ден за нощувка заплащат:

12.00

14.40

Изменението и допълнението в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец влиза в сила от 01.01.2022 г.

С уважение:

Инж.ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

Споделяне: