Общинска администрация Средец / Република България

Постоянни комисии

ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

Председател: Даниел Николов Чолаков

Членове: Владислава Станилова Цанева

Иван Димитров Кичев

Динко Янев Цъцаров

Ивелина Стоянова Стоянова

ФИНАНСИ, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Председател: Стоянка Стоянова Кисьова

Членове: Петьо Георгиев Колеолов

Янко Калудов Германов

Георги Димитров Вълчев

Красимира Янкова Георгиева

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ

Председател: Тодор Стаматов Стаматов

Членове: Антоанета Станкова Колеолова

Йона Николова Чобанова

Янко Калудов Германов

Лало Антонов Гюров

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

Председател: Владислава Станилова Цанева

Членове: Тодор Стаматов Стаматов

Яна Иванова Биюкова

Йона Николова Чобанова

Петьо Георгиев Колеолов

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Председател: Валери Димитров Ангелов

Членове: Йона Николова Чобанова

Яна Иванова Биюкова

Красимира Янкова Георгиева

Димитър Киряков Янков

РАЗВИТИЕ И ПЛАНИРАНЕ НА СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО, БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

Председател: Антоанета Станкова Колеолова

Членове: Димитър Киряков Янков

Георги Димитров Вълчев

Валери Димитров Ангелов

Ивелина Стоянова Стоянова

МЕЖДУНАРОДНО И РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Председател: Петьо Георгиев Колеолов

Членове: Антоанета Станкова Колеолова

Красимира Янкова Георгиева

Стоянка Стоянова Кисьова

Иван Димитров Кичев

СПОРТ, ТУРИЗЪМ И РАБОТА С МЛАДЕЖТА

Председател: Ивелина Стоянова Стоянова

Членове: Яна Иванова Биюкова

Тодор Стаматов Стаматов

Даниел Николов Чолаков

Лало Антонов Гюров

КОМИСИЯ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОВЕРКИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Председател: Динко Янев Цъцаров

Членове: Стоянка Стоянова Кисьова

Владислава Станилова Цанева

Иван Димитров Кичев

Даниел Николов Чолаков

Споделяне: