Общинска администрация Средец / Република България

Постоянни комисии

ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД, ЗАЩИТА ОТ БЕДСТВИЯ

Председател: Даниел Николов Чолаков

Членове: Милен Мирославов Божинов

Станислав Живков Бъчваров

д-р Георги Димитров Георгиев

Стоянка Стоянова Кисьова

ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНО И РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Председател: Атанас Тодоров Пъчков

Членове: Антоний Димитров Дюлгеров

Стоянка Стоянова Кисьова

Гошо Иванов Атанасов

Динко Янев Цъцаров

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, РАЗВИТИЕ И ПЛАНИРАНЕ НА СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО

Председател: Георги Костов Станилов

Членове: Таня Ненова Тодорова

Румен Хърсев Чанков

Лало Антонов Гюров

Васил Василев Иванов

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ЖИЛИЩНА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Председател: Гошо Иванов Атанасов

Членове: Антоний Димитров Дюлгеров

Таня Ненова Тодорова

Иван Петков Жабов

Атанас Тодоров Пъчков

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, СПОРТ, ТУРИЗЪМ, РАБОТА С МЛАДЕЖТА

Председател: Милен Мирославов Божинов

Членове:Станислав Живков Бъчваров

Красимира Янкова Георгиева

Иван Петков Жабов

Георги Костов Станилов

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Председател: д-р Георги Димитров Георгиев

Членове: Ивелина Стоянова Стоянова

Лало Антонов Гюров

Васил Василев Иванов

Румен Хърсев Чанков

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОВЕРКИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Председател: Динко Янев Цъцаров

Членове: Милен Мирославов Божинов

Даниел Николов Чолаков

Ивелина Стоянова Стоянова

Красимира Янкова Георгиева

Споделяне: