Общинска администрация Средец / Република България

Проект на наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 14 дневен срок,считано от 10.03.2022 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси на територията на община Средец.Срокът е определен на 14 дни с оглед обстоятелството, че се касае за услуги , чието стартиране предстои в най кратки срокове.

Докладната записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

М О Т И В И

КЪМ

Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

1.Причини,налагащи изменение и допълнение на наредбата:

Създадената Наредба предоставя възможност на общините сами да определят рамката на собствените си приходи, и по този начин да финансират разходите си по предоставяне на различни дейности и услуги.

В община Средец голяма част от местните такси и цени на услуги не са променяни от първоначалното им приемане. Измененията и допълненията, залегнали в проекта на Наредбата са в глава втора ,раздел IV „Такси за технически услуги“ , чл.40 и глава трета „Цени на неуредени със закон услуги , оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица“ , чл.67 . С промените се цели намирането на по-справедливо формиране на местните такси и цени на услуги. Някои от определените местни такси и цени не включват реално направените разходи при предоставянето на услугата. С изменението на наредбата се осъществява основната цел –постигане на по-справедлив и реален начин за определяне размера на местните такси и цени на услуги.

2. Цели, които се поставят с предлаганият проект на Наредбата:

Целта на проекта за изменение на Наредбата е да се приведе нормативният акт в съответствие със законовите изисквания приложими при определяне размера на таксите за административни услуги, които са едни и същи по вид и обем, поради което и цената следва да се базира на стойността на направените за нея разходи.

3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба:

По справедлив метод по който се определя размера на таксата за административните услуги .С приходите от таксите ще се финансират разходите свързани с по качествено изпълнение на предлаганите услуги .

4.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

За прилагането на нормативния акт не се необходими финансови средства.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство,Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганият проект не противоречи на действащата нормативна база и е в синхрон със законовите норми .

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец

Относно: Изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Размера на таксите и цени на услуги в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец към момента несъответстват на действителното икономическо състояние, а именно повишаване цените на стоки и услуги. При административното обслужване на населението, и при предлагане услуги на гражданите не се отчитат реално направените разходи, които общината прави при предоставянето на услугата.

С изменението се цели да се намери по справедливо формиране размера на таксите и цени на услуги, които да включват реално направените разходи.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет гр.Средец да вземе следните:

Р Е Ш Е Н И Я :

1. Приема изменението и допълнението на местните такси и цени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец както следва:

ГЛАВА ВТОРА

Раздел IV

Такси за технически услуги

Чл.40. Размерът на таксите и сроковете за извършване на технически услуги се определя както следва:

лв./без ДДС/

1.

Издаване на скици за недвижим имот

за едно УПИ

експресна

било

15.00

става

25.00

70.00

2.

Издаване на виза за проектиране

обикновена услуга

експресна услуга за едно УПИ

30.00

50.00

80.00

3.

Презаверка на скици от издаването на които са изтекли шест месеца.

5.00

7.00

4.

Издаване на скица за един квартал

30.00

40.00

5.

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство.

10.00

30.00

6.

Издаване на разрешение за строеж-

-обекти от първа категория

-обекти втора и трета категория

-обекти четвърта и пета категория

-обекти шеста категория

500.00

300.00

100.00

50.00

600.00

400.00

150.00

80.00

7.

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти.

50.00

100.00

ГЛАВА ТРЕТА

Цени на неуредени със закон услуги,оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица

Чл.67. Общински съвет Средец определя следните услуги и цените за тях,както следва:

лв./без ДДС/

№ по

ред

Вид услуга

Цена

било

Цена

става

14.

Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация,

издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на видовете строежи от IV и V категория.

100.00

150.00

15.

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти

0.3 %

от стойността

на СМР

0.4 %

от

стойността

на СМР

16.

Разглеждане на технически и работни проекти без доклад за оценка на съответствието чрез общински експертен съвет по устройство на територията (ОбСЕСУТ) .

100.00

150.00

17.

Разглеждане и одобряване на проекти за преработка към РС/разрешение за строеж/и издаване на заповед по чл.154 от ЗУТ.

30.00

50.00

18.

Съгласуване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура.

0.3 %

от

стойността

на СМР

0.4 %

от стойността

на СМР

19.

Допускане на устройствена процедура по чл.135 от ЗУТ и чл.124а от ЗУТ.

30.00

50.00

20.

Разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ.

50.00

100.00

21.

Проверка и заверяване на екзекутивна документация

20.00

30.00

22.

Одобряване на подробен устройствен план (ПУП ).

100.00

150.00

23.

Обработка на преписки за изменение на дворищна регулация при условията на параграф 8 от ЗУТ.

50.00

70.00

24.

Издаване на разрешение за завършеност на строеж.

20.00

50.00

25.

Становище за приемателна комисия.

30.00

50.00

26.

Издаване на удостоверение за доброволна делба по чл.202 от ЗУТ.

20.00

30.00

27.

Издаване на удостоверение за търпимост.

20.00

50.00

28.

Издаване на удостоверение за идентичност на УПИ.

10.00

20.00

29.

Изготвяне на справки за предвижданията на ТУП,ОУП и ПРЗ в процедури.

10.00

20.00

30.

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗИКР, във връзка с чл.175 от ЗУТ.

20.00

30.00

31.

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи,негодни за използване или застрашени от самосрутване.

20.00

30.00

32.

Участие в приемателни комисии на физически и юридически лица.

50.00

70.00

33.

Изготвяне на копия от кадастралния план/кадастрални листа,ръчна скица,разписна книга и извадка от ЗРП /подробен устройствен план /.

за 1 брой

2 лв.

за 1 брой

3 лв.

34.

Изготвяне на копия от реперен карнет и предоставяне данни от геодезичната мрежа.

за 1 брой

точка -1лв.

за 1 брой

точка- 2лв.

35.

Заверени копия от протокол,заповед,кореспонденция и друга документация,съхранявана в отдел „Устройство на територията“.

3.00

5.00

36.

Издаване на удостоверение за идентичност на имот

3.00

5.00

37.

Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка.

50.00

70.00

38.

Издаване на удостоверение за законност на сгради

10.00

20.00

39.

Издаване на удостоверение и скица относно имоти,подлежащи на възстановяване,находящи се в границите на урбанизираните територии.

10.00

20.00

40.

Становище по чл.201 от ЗУТ за поделяемост на имот.

20.00

30.00

41.

Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на подробен устройствен план.

30.00

50.00

43.

Възстановяване на изгубен,одобрен инвестиционен проект, по който е изпълнен строеж,чрез заснемане.

0.3 %

от стойността на СМР

0.4 %

от стойността на СМР

44.

Съгласуване на идеен инвестиционен проект.

0.3 %

от стойността на СМР

0.4 %

от стойността на СМР

45.

Изготвяне на справки относно изменения на устройнствени планове и схеми.

10.00

20.00

47.

Издаване удостоверение за възникнало сервитутно право.

10.00

20.00

48.

Заверка на технически паспорти.

20.00

30.00

49.

Проверка за установяване съответствието на строеж с издадените строителни книжа и за това,че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването.

20.00

30.00

50.

Отразяване на промени в разписния списък към кадастралния план.

2.00

5.00

70.

Ползване зали общинска собственост

Зала № 1

за 1 час;

за 2 часа;

за повече от 2 часа

Зала № 2

за 1 час;

за 2 часа;

за повече от 2 часа

10.00

20.00

30.00

5.00

10.00

15.00

15.00

25.00

35.00

10.00

15.00

20.00

96.

Извършване на услуга-Обществена пералня“Пране,

сушене и гладене“ :

1.Спално бельо:

-плик;

-чаршаф;

-калъфки;

-хавлии;

(пране,сушене и гладене )

под 5 кг.

над 5 кг.

2.Други:

-олекотени завивки;

-одеала;

-покривки;

-салфетки;

-завеси;

-губери;

-спални чували;

( пране и сушене )

3.Индивидуални дрехи:

4.Спално бельо от хотели и мотели:

-плик;

-чаршаф;

-калъфки;

-хавлии;

-олекотени завивки;

-одеяла;

-покривки;

-завеси;

-други

(пране,сушене и гладене )

до 20 кг.

от 20- 50 кг.

от 50-100 кг.

над 100 кг.

Средна цена: 1.56 лв. (без ДДС) 1.88 лв.(с ДДС )

  • Цената на обслужване на клиенти в общинска

пералня с.Дебелт – от 1.40 лв.(без ДДС)

до 1.75 лв.(без ДДС ) в зависимост от обема пране и сключените договори с клиентите.

1.20лв./кг.

1.00лв./кг.

2.00лв./кг

1.40лв./кг.

1.40лв./кг.

1.20лв./кг.

2.30лв./кг.

1.70лв./кг.

1.75лв./кг.

1.60лв./кг.

1.50лв./кг.

1.40лв./кг.

Изменението и допълнението в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец влиза в сила от 01.04.2022 г.

Ресурси
Споделяне: