Общинска администрация Средец / Република България

Оспорени и отменени Наредби

2017 година

1. Административно дело № 2249/2017 г.

- искане за отмяна на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Средец (НОАМТЦУТОС) в нейната цялост, а при условията на евентуалност – за отмяна на чл. 42 от същата

- постановява: ОТМЕНЯ Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Средец, приета от ОбС Средец с решение по т. 5, обективирано в Протокол № 9 за проведено заседание на 25.04.2012 г.

2. Административно дело № 241/ 2017г.

- искане за отмяна разпоредбата на чл.4, ал.1 т.4 и чл.44 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Средец, приета с Решение № 106А/25.04.2012г. на Общински съвет – гр.Средец

- обявява за нищожна разпоредбата на чл. 44 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец.

3. Административно дело № 1564 /2017 г.

- против разпоредбите на: чл.1, ал.2; чл.19, ал.1; чл.21, ал.4; чл.22; чл.24, ал.2; чл.26, ал.2; чл.27; чл.28, ал.1 и ал.2; чл.29, ал.2; чл.31, ал.1 и ал.2; чл.66; чл.67 и чл.68 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Средец

- ОТМЕНЯ като незаконосъобразни разпоредбите на: чл.1, ал.2; чл.21, ал.4; чл.22; чл.24, ал.2; чл.26, ал.2; чл.27; чл.28, ал.1 и ал.2; чл.29, ал.2 и чл.31, ал.1 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Средец.

  • ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбите на чл.66, чл.67 и чл.68 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Средец.

4. Административно дело № 1803 /2017 г.

- оспорени членове: чл.7, т.8 и чл.16, ал.1, т.2 от Наредба №3 за рекламната и информационната дейност на територията на община Средец (Наредбата).

- ОБЯВЯВА за нищожна разпоредбата на чл.7, т.8 от Наредба №3 за рекламната и информационната дейност на територията на община Средец, съгласно която: „Не се допуска рекламирането на определена религия или религиозна общност, нерегистрирана по съответния ред“.

- ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.16, ал.1, т.2 от Наредба №3 за рекламната и информационната дейност на територията на община Средец, съгласно която: „Компетентните общински органи могат да откажат разполагането на рекламно-информационни елементи в случаите, когато заявителят е нарушавал системно или грубо изискванията на тази наредба или сключените с общината договори при или по повод разполагането на други рекламно-информационни елементи“.

2018 година

1. Административно дело № 847/2018 г.

-искане за отмяна на чл. 32, ал.1 от Наредба №2 за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Средец, приета с решение № 424 по протокол №28/23.05.2013г. на Общински съвет Средец, като незаконосъобразна.

- постановява: ОТМЕНЯ чл. 32, ал.1 от Наредба №2 за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Средец, приета с решение № 424 по протокол №28/23.05.2013г. на Общински съвет Средец.

2. Административно дело № 1301/2018 г.

- предмет на оспорване: Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Средец (Наредбата). Наредбата се оспорва в нейната цялост, както и в частите и по чл.5 и чл.21 ал.2 (текста „или упълномощени от него лица“) и чл.21 ал.7.

- ОТМЕНЯ изцяло Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Средец, приета с решение № 350/27.02.2013г. по протокол № 23, изменена с решение № 139/27.05.2016г. по протокол № 8 на Общински съвет Средец.

2019 година

1. Административно дело № 3171/2019 г.

- против чл.58, ал.4 и ал.5 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Средец, приета с Решение №20/17.01.2008г., последно изменена с решение №706/31.01.2019г. В протеста се поддържа, че оспорените разпоредби от Наредбата възпроизвеждат буквално текста на чл. 61с, ал. 4 и ал.5 от ЗМДТ, последните обявени за противоконституционни с Решение на Конституционния съд № 5 от 05.04.2012 г. по конст. д. № 13/2011 г., при което не се прилагат, респ. оспорените разпоредби на чл. 58, ал. 4 иа л.5 от Наредбата на ОС-Средец, следва да се отменят на това основание.

- ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 58, ал. 4 и ал.5 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец, приета с Решение №20/17.01.2008г., последно изменена с решение №706/ 31.01.2019г.

2. Административно дело № 467/2019 г.

- Искане за обявяване за нищожни разпоредбите на чл.9 и чл.16, ал.6 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в Община Средец (Наредбата). Счита, че Наредбата в посочената и́ част е незаконосъобразна и противоречи на нормативни актове от по-висока степен.

- ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.9 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в Община Средец, със следното съдържание: „С Решение на общинския съвет в резервни жилища могат да се настаняват и кметове, заместник – кметове и кметски наместници, които нямат жилище в съответното населено място – за времето, през което заемат съответната длъжност.“.

- ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.16, ал.6 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в Община Средец, със следното съдържание: „Ако в посочения в заповедта по ал. 4 срок за плащане, купувачът не заплати дължимите суми, се счита, че се е отказал от закупуване и преписката се прекратява със заповед на кмета на Общината, с която се отменя заповедта по ал.4.“.

3. Административно дело № 626/2019 г.

- искане за прогласяване на нищожност или за отмяната на атакуваната правна норма в посочената част като незаконосъобразна, постановена в противоречие с материалноправни разпоредби от по-висока степен – чл.35, ал.2, ал.3 и ал.5 от ЗУО.

-Предмет на оспорване е чл.53 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Средец, приета от Общински съвет - Средец с решение № 694/30.04.2014г. на четиридесет и трето заседание, проведено на 30.04.2014г., в частта, с която е въведено изискване за притежаване на съответното разрешително по чл.35 и чл.67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за извършване на дейности по събиране и транспортиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

- ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.53 в частта „събиране, транспортиране“ от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Средец, приета от Общински съвет - Средец с решение № 694 от 30.04.2014г.

4. Административно дело № 2291/2019 г.

- Предмет на оспорване е Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на Община Средец в нейната цялост. Заявено е твърдение, че Наредбата е процесуално незаконосъобразна, постановена в противоречие с нормативни актове от по-висока степен. Иска се отмяна на този подзаконов нормативен акт. Алтернативно се иска отмяната на чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 21 и чл. 56

- ОТМЕНЯ Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на Община Средец (приета от Общински съвет Средец с Решение № 423/23.05.2013 г.).

5. Административно дело № 1899/2019 г.

- Предмет на оспорване е Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Средец (Наредбата) с твърдения, че нормативният акт е приет в нарушение на чл.26 и сл. от Закона за нормативните актове (ЗНА), а в условията на евентуалност са оспорени разпоредбите на чл.22, ал.2, чл.30, ал.5, чл.38, чл.53, чл.55, ал.6 в частта относно „събиране, транспортиране“, и чл.63 от Наредбата. С протеста се иска отмяна на цялата наредба, евентуално да бъдат отменени като незаконосъобразни разпоредбите на чл.22, ал.2, чл.30, ал.5, чл.38, чл.53, чл.55, ал.6 в частта относно „събиране, транспортиране“ и чл.63 от Наредбата.

- ОТМЕНЯ Наредба за управление на отпадъците на територията Община Средец е приета с решение № 694 на Общинския съвет, взето на 30.04.2014г. и отразено в протокол № 43 от същата дата.

2020 година

1. Административно дело № 33/2020 г.

- Предмет на оспорване е Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Средец, приета с решение № 217/29.08.2012г., изм. с решение № 157/29.06.2016г. на Общински съвет Средец.

- Обявява нищожността на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Средец, приета с решение № 217/29.08.2012г., изм. с решение № 157/29.06.2016г. на Общински съвет Средец.

2021 година

1. Административно дело № 1462/2019 г. /Решение №1720/05.11.2021/

- Предмет на оспорване е Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на Община Средец, приета с решение № 216/29.08.2012г.,

- ОТМЕНЯ Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на Община Средец, приета с решение № 216/29.08.2012г., взето на 29.08.2012 год. и отразено в протокол №14 от същата дата.

Отменено Решение №694 от 30.04.14 г. с Решение 2229 от 27.12.19г. на
Административен съд – Бургас, административно дело 1899-19г.

2023 година

1. Административно дело № 20237040701488/2023 г.

- Предмет на оспорване е чл. 38, ал. 4, т. 1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Средец, приета от Общински съвет - Средец с Решение № 68/18.03.2020г., изм. и доп. с Решение № 159/26.08.2020г., а именно чл. 38, ал. 4, т. 1 в частта „Които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото си без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на придвижването“, както и в частта „Определеният процент на трайно намалена работоспособност на тези лица (респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата), следва да е над 50% (петдесет процента).“, чл. 38, ал.4, т. 2 и т. 3, чл. 39 в частта „… и притежават собствено превозно средство. В случаите на лица под 18 годишна възраст, превозното средство трябва да е собственост на родител, настойник или попечител на правоимащото лице“, чл. 40, ал. 2, т. 6, чл. 41, ал. 1 в частта „… на превозните средства…“ и чл. 41, ал. 2, т. 3.

- ОТМЕНЯ разпоредбите в оспорената част на чл. 38, ал. 4, т. 1, т. 2 и т.3, чл. 39, чл. 40, ал. 2, т. 6, чл. 41, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Средец, приета от Общински съвет - Средец с Решение № 68/18.03.2020г., изм. и доп. с Решение № 159/26.08.2020г.

Споделяне: