Общинска администрация Средец / Република България

Проект на „Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота гр.Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 22.03.2022 г. за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на „Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота гр.Средец

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

ПРОЕКТ

НА

Правилник за изменение и допълнение на „Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота гр.Средец“ приет с Решение №582/27.11.2013 на Общински съвет Средец, последно изм. с Решение №181 / 30.09.2020г. /.

Р Е Ш Е Н И Е:

І.Общински съвет Средец приема изменението и допълнението на „Правилника за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на ОП Озеленяване, благоустройство и чистота гр.Средец“, както следва :

  1. Чл.7, ал.1 се променя както следва:

Чл.7, ал.1 Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота“ гр.Средец има следната структура и численост съгласно Приложение 1 към Правилника:

Звено „Администрация“ – 5

Било: Звено „Транспорт, сметоизвозване, радио-транслационни връзки, улично

осветление и работилници“ – 29

Става: Звено „Транспорт, сметоизвозване, радио-транслационни връзки, улично

осветление и работилници“ – 32

Звено „Озеленяване и чистота“ - 14

Звено „Благоустройство, изграждане, ремонт и поддръжка“-16

Било: Звено „Охрана, банно-перален комплекс и обряди“ – 12

Става: Звено „Охрана, перален комплекс и обряди“ – 19

Било: Звено „Счетоводство“ - 4

Става: Звено „Счетоводство“ - 5

  1. Чл.7, ал.2 се променя както следва:

Било: Числеността на персонала е 80 човека.

Става: Числеността на персонала е 91 човека.

  1. Приложение 1 се променя както следва:

Звено „Администрация“ – 5 бр.

Звено „Транспорт, сметоизвозване, радио-транслационни връзки, улично

осветление и работилници“ – 32

Звено „Озеленяване и чистота“ - 14

Звено „Благоустройство, изграждане, ремонт и поддръжка“-16

Звено „Охрана, перален комплекс и обряди“ - 19

Звено „Счетоводство“ - 5

М О Т И В И

КЪМ ПРОЕКТ НА

Правилник за изменение и допълнение на „Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота гр.Средец“

1.Причини, налагащи приемане на Правилник за изменение и допълнение на „Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота гр.Средец“:

В разпоредбите на чл.52 от Закона за общинската собственост установява, че общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги. Предметът на дейност на ОП ОБЧ е определен с Решение №582/27.11.2013 г. на Общински съвет Средец. Съгласно това Решение предметът на дейност на ОП ОБЧ включва изпълнение на общински дейности в следните направления, съгласно чл.5 от „Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота гр.Средец“:

  • „Чистота“, „Благоустройство,изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа, озеленяване“, „Бани и перални“, „Ремонт на уличното осветление и РТВ“, „Обредни домове и зали“ и „Дърводелски услуги“.

С чл.7 от Правилника е приета структурата и числеността на предприятието, която е 80 човека разпределени в шест звена:

  • Звено „Администрация“ – 5 бр.
  • Звено „Транспорт, сметоизвозване, радио-транслационни връзки, улично осветление и работилници“ – 29
  • Звено „Озеленяване и чистота“ – 14
  • Звено „Благоустройство, изграждане, ремонт и поддръжка“-16
  • Звено „Охрана, банно-перален комплекс и обряди“ – 12
  • Звено „Счетоводство“ – 4

Исканата промяна е обоснована със завишаване обема на извършваните дейности.

Община Средец е една от съставните общини на Област Бургас, има 32 населени места, територия 1000 кв км. и е една от най-големите в страната. Тези населени места регулярно се обхождат, а общинската пътна мрежа е над 250 км. В последните години търсенето на имоти в регулационните граници на общината продължава да се увеличава. Събраните и депонирани битови отпадъци нарастват двойно, като това се отразява на дейностите по сметопочистване. Предстоящата доставка на 2 бр. нови сметоизвозващи машини, която е крайно необходима поради изложените причини, налага и назначаването на шофьори, както и на още двама сметосъбрачи.

Предстои закупуване на пералня „Дебелт“ и след пренасочване на работещи от пералнята в гр. Средец, се налага създаването на още 5 нови работни места.

Пералнята разполага с 5 бр. перални, 3 бр. сушилни, 1 бр. Гладачен Каландър и 1 бр. микробус Ситроен „Джъмпер“. Работният процес включва приемане, пране, простиране, сушене, гладене, пакетиране и др. За всички тези операции са нужни минимум 4 души персонал. Необходим е един техник електро-домакинска техника за поддръжка и шофьор с общ работник за микробуса.

Всичко това налага промяна в структурата и числения състав, които са регламентирани в „Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на ОП Озеленяване, благоустройство и чистота гр.Средец“

Измененията и допълненията, залегнали в проекта на Правилник са в чл.7, ал.1, ал.2 и Приложение 1.

2. Цели на предлаганите промени:

С предлаганите измененията в настоящия „Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота гр.Средец“, се цели подобряване организацията и качеството на дейността на предприятието, повишаване на приходите от предлагани услуги.

3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Правилник:

Прилагането на предлагания проект на „Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота гр.Средец“, ще доведе до ефективно и качествено осъществяване на дейността на предприятието при спазване на нормативно установените изисквания на Кодекса на труда, Закон за общинската собственост, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Правилника за дейността на ОП ОБП и др.

Ще се постигне качествено поддържане на общинското имущество, намаляване до мининимум на нерегламинтираните сметища и увеличаване на приходите от предлагани услуги на физически и юридически лица.

4.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганите промени с Правилника за изменение и допълнение на Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота гр.Средец“, са в съответствие с разпоредбите на националното и местно законодателство в т.ч. нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

5. Правно основание:

Предлаганият проект на „Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота гр.Средец“, е с правно основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, вр.чл.52, ал.3 и ал.4 от Закон за общинската собственост, при спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК и чл.11, ал.3 и чл.26 от ЗНА и във връзка с чл.9 от Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота гр.Средец“.

Ресурси
Споделяне: