Общинска администрация Средец / Република България

ПоканиПокана №8

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам ОСМО ...

Повече

Покана №7

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.30, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам СЕДМО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет ...

Повече

Покана №6

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам ШЕСТО ...

Повече

Покана №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам ПЕТО ...

Повече

Покана №4

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам ЧЕТВЪРТО ...

Повече

Покана №3

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам ТРЕТО ...

Повече

Покана №2

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам В Т О Р О З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Средец на 06 декември 2023 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска ...

Повече

Покана

Покана за свикване на първо заседание на Общински съвет Средец - мандат 2023 - 2027 г. на 09.11.2023 г. от 12:00 часа в зала 1 на Община Средец.

Повече

Обявление

В изпълнение на Решение № 886 от 20.09.2023 г. на Общински съвет Средец, Протокол № 51, I. Общински съвет Средец открива процедура за определяне на 20 /двадесет/ съдебни заседатели за Районен съд Средец с мандат 2024 г. - 2027 г. при следните правила: Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на ...

Повече

Покана №51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам ПЕТДЕСЕТ И ...

Повече