Общинска администрация Средец / Република България

Покана №51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ

на Общински съвет – Средец на 20 септември 2023 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Откриване на нова процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Средец, утвърждаване на правила за нейното провеждане и избор на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели;
  2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на представител от община Средец за участие в комисия за изработване на Областна здравна карта;
  3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Бюджета на община Средец за 2023 година;
  4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Структурата на детските градини, училищата и звената от центровете за подкрепа за личностно развитие през учебната 2023/2024г.;
  5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху част от имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр.Средец;
  6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ V-254, кв.38 в с. Суходол;
  7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ I, кв.16 в с. Момина Църква;
  8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ III-51, кв.17 в с. Голямо Буково;
  9. Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
  10. Питания.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: