Общинска администрация Средец / Република България

Покана №43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

ЧЕТИРДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

на Общински съвет – Средец на 25 януари 2023 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м. юли 2022г. – м. декември 2022г.;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец за периода м. юли – м. декември 2022 година;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на план-сметка за приходите и разходите на дейностите по управление на отпадъците за 2023 година и разпределение на целеви средства по чл.60 и чл.64 за 2023 г. от Закона за управление на отпадъците;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване с проект: „Изграждане на площадка за скейтборд и ролер – спортове в УПИ III, кв.109 по КП на гр. Средец“ пред Министерство на младежта и спорта;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване с проект: „Основен ремонт на мултифункионална спортна площадка УПИ I, кв.131 по КП на гр. Средец" пред Министерство на младежта и спорта;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване на Община Средец с проектно предложение „Модернизация на Детска градина „Бърборино“, гр. Средец“ за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиране състава на Съвет по въпросите на социалните услуги;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване, помещение от 30 кв.м., представляващо част от сграда в имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Средец, ул. «Васил Коларов» № 28;
 10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на седалище и адрес за кореспонденция на Общинско предприятие "Озеленяване, благоустройство и чистота" гр. Средец;
 11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/ на нова улица от ПИ с идентификатор 17974.33.368, през ПИ с идентификатор 17974.33.366 и ПИ с идентификатор 17974.33.382 до ПИ с идентификатор 17974.31.188 по КККР на землището на град Средец;
 12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:

1. Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и сервитут на местен път.

2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на местен път, започващ от село Горно Ябълково, местността „ Пчелина“ до ГП /гранична пирамида/ 148, в землището на село Горно Ябълково, община Средец.;

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Дебелт по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост (ПОС) в гр. Средец;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на имот частна общинска собственост (ЧОС) по плана на с.Момина църква;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот частна общинска собственост (ЧОС) в с. Вълчаново на собственика на законно построена върху него сграда;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отмяна на решение №689 от 21.12.2022 г. на общински съвет на община Средец, отразено в протокол №42;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отмяна на решение №690 от 21.12.2022 г. на общински съвет на община Средец, отразено в протокол №42;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на финансова помощ на Спортен Карате Клуб „Киокушин Спирит“ гр. Бургас, в размер на 3 000 лв.;
 9. Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
 10. Питания.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: