Общинска администрация Средец / Република България

Покана № 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

ЧЕТИРДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

на Общински съвет – Средец на 30 ноември 2022 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане проект за изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:

1. Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “ГРИЖА В ДОМА”, по ПРИОРИТЕТ № 2: „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 3 „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи”.

2. Възлагане чрез Заповед изпълнението на обществена услуга „Грижа в дома в община Средец“ по операция “Грижа в дома”.

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на БФП № BG06RDNP001-19.584 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по ПРСР 2014-2020 г., от Стратегия на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „МИГ Средец, с проектно предложение „Доставка и монтаж на стена за катерене в Общински детски комплекс гр. Средец“;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на БФП № BG06RDNP001-19.584 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по ПРСР 2014-2020 г., от Стратегия на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „МИГ Средец, с проектно предложение "Ремонт и обзавеждане на помещения в Народно читалище „Пробуда-1897“ гр. Средец“;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Гласуване на решения на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и даване на мандат;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на плановете за енергийна ефективност за 2022 година;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Транспортни разходи на парамедик от ФСМП – гр. Средец, главен архитект и специалист „УТ“ от общинска администрация, гр. Средец;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на точка 2 от Решение №550/29.06.2022 година на Общински Съвет - Средец относно: ЧИ на ОУП (частично изменение на Общ устройствен план) на Община Средец за четири землищата: село Светлина, Орлинци, Суходол и Дюлево, община Средец;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване съгласие за приемане за ползване и стопанисване на сграда с предназначение Автогара, собственост на „Бургасбус„ ЕООД;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на подробния устройствен план – плана за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на УПИ I, кв.38 по плана на село Дюлево, община Средец;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 15816.38.7 по КККР на землището на село Голямо Буково, община Средец;
 10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешаване за изработване на ЧИ на ОУП /частично изменение на Общ устройствен план на Община Средец/, едновременно с разрешаване за изработване на план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 20273.27.22; 20273.27.23; 20273.28.53 и 20273.28.56 по КККР на землището на село Дебелт, община Средец
 11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Подробен устройствен план – специализиран план за застрояване /ПУП-ПЗ на основание чл.54, ал.6 от ЗУТ/ на поземлен имот с идентификатор 04621.163.1000 по КККР на землището на село Богданово, община Средец;
 12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаична централа, находяща се в землището на с. Дюлево, с. Орлинци, с.Суходол и с. Светлина;
 13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти, находящи се в землището на с. Загорци;
 14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дебелт;
 15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІІІ-398, кв.68 в с. Зорница;
 16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІІ-331, кв.61 в с. Зорница;
 17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост (ПОС) в гр. Средец;
 18. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 19. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІІ-479, кв.55 в с. Зорница;
 20. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ V-442, кв.52 в с. Дюлево;
 21. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Суходол;
 22. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Момина Църква;
 23. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Вълчаново;
 24. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за стопанската 2022/2023 година;
 25. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 46348.2.9 по КККР на с. Малина;
 26. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти в землището на с. Драчево;
 27. Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
 28. Питания.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: