Общинска администрация Средец / Република България

Покана №40

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

ЧЕТИРДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

на Общински съвет – Средец на 19 октомври 2022 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване на община Средец с проектно предложение „Реконструкция, ремонт и оборудване на основната сграда на общинска администрация в гр.Средец на пл. „България“ №8, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност“ пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване на община Средец с проект „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд гр. Средец” по фонд „Социална закрила” към МТСП и осигуряване на собствени финансови средства по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд”;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 03455.11.200 по КККР на с. Белила, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец на собственика на законно построена върху него сграда;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Загорци;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Загорци;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Загорци;
 10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Загорци;
 11. Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
 12. Питания.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: