Общинска администрация Средец / Република България

Покана №4

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

на Общински съвет – Средец на 31 януари 2024 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Полагане на клетва от общински съветници;
 2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет - Средец;
 3. Докладна записка от Динко Цъцаров – председател на Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 886 от 20.09.2023 г., Протокол № 51, относно: Избор на съдебни заседатели в Районен съд – Средец;
 4. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Определяне на член от състава на Общинския съвет в комисията по безопасност на движение по пътищата в община Средец;
 5. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Определяне на член от състава на Общинския съвет в комисия за координиране и разработване на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2024-2027 г. вкл.
 6. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;
 7. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Приемане на актуализирана програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 година;
 8. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец за периода м. юли – м. декември 2023 година;
 9. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2023 година;
 10. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за сключване на партньорско споразумение с Агенция за социално подпомагане във връзка с надграждане на дейностите по „приемна грижа“, по Операция „Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027;
 11. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Изменение на Заповед /Акт за възлагане/ № 179/07.03.2023 г. във връзка с удължаване срока на предоставяне на услугата „Грижа в дома“ от 12 месеца на 15 месеца по проект „Грижа в дома в Община Средец“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 (П РЧР);
 12. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.584-0001-C01 от 30.06.2023 год. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и градска среда в гр. Средец- ул. "Тодор Николов" - Етапно строителство II-ри етап от п.т.22 до п.т. 38“, сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” и „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ“;
 13. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.584-0001-C01 от 30.06.2023 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и градска среда в гр. Средец - ул. "Тодор Николов" -Етапно строителство II-ри етап от п.т.22 до п.т. 38“, сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” и „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ“;
 14. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Разрешаване за изработване на ЧИ на ОУП /частично изменение на Общ устройствен план на Община Средец/, едновременно с разрешаване за изработване на план за застрояване/ ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 58712.3.67 по КККР на землището на село Проход, община Средец;
 15. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Разрешаване за изработване на план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 17974.10.31 по КККР на землището на град Средец, община Средец;
 16. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура за линеен обект: „Кабел 20kV за ПИ с ИД 20273.27.22, ПИ с ИД 20273.27.23 и ПИ с ИД 20273.28.56 по КККР на село Дебелт, община Средец“;
 17. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/, за осъществяване на транспортен достъп до ПИ с ИД 23604.40.464 по КККР на землището на село Драчево, община Средец;
 18. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост;
 19. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Процедура по прекратяване на съсобственост по реда на чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС;
 20. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно управление върху част от имот - публична общинска собственост (ПОС) в гр. Средец;
 21. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ XIІ-2113, кв.148 в гр. Средец;
 22. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ XІ-2113, кв.148 в гр. Средец;
 23. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 20273.80.1001 по КККР на с. Дебелт, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 24. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Отмяна на Решение №807 на Общински съвет на община Средец, обективирано в т.6 от Протокол №47/31.05.2023г.;
 25. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Отмяна на Решение № 520 от 31.05.2022 год. от Протокол № 34 на Общински съвет –Средец;
 26. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на строеж върху имоти – общинска собственост в полза на „Ви Ем Рент“ ЕООД;
 27. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на финансова помощ на спортен карате клуб „Киокушин Спирит“ в размер на 5000лв. за участието на Валентин Бориславов Борисов в Международно първенство;
 28. Докладна записка от д-р Георги Георгиев – председател на постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
 29. Питания.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: