Общинска администрация Средец / Република България

Покана №39

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.30, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Средец на 17 октомври 2022 година от 16.00 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Освобождаване на управителя на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ ЕООД гр. Средец по подадена от него молба.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: