Общинска администрация Средец / Република България

Покана № 37

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

ТРИДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ

на Общински съвет – Средец на 31 август 2022 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на цени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на нова такса в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на нова такса в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване на община Средец с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Средец, община Средец“ пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:

1. Удължаване предоставянето на услугите по процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

2. Възлагане чрез Заповед изпълнението на обществена услуга „Патронажна грижа в община Средец“ по операция “Патронажна грижа +”;

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ III-191, кв.26 в с. Кубадин;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ XV-109, кв.12 в с. Дюлево;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ II-288, кв.19 в с. Вълчаново;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ I-579, кв.81 в с. Момина Църква;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 03455.11.200 по КККР на с.Белила, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 17974.48.208 по КККР на гр. Средец;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на Решение №479 на Общински съвет на община Средец, обективирано в т.13 от Протокол № 31 / 30.03.2022 г.;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на Решение №548 на Общински съвет на община Средец, обективирано в т.5 от Протокол № 35 / 29.06.2022 г.;
 9. Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
 10. Питания.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: