Общинска администрация Средец / Република България

Покана № 33

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.30, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Средец на 12 май 2022 година от 16.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на точка 1.2.3 и точка 2 от Решение 501/20.04.2022 г. за приемане на бюджета на община Средец за 2022 година.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: