Общинска администрация Средец / Република България

Покана №3

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

на Общински съвет – Средец на 20 декември 2023 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Одобряване на структурата и общата численост на общинска администрация Средец, в това число, броя на заместник-кметовете със съответните ресори за мандат 2023–2027 г.. Утвърждаване броя на кметските наместници в Община Средец и определяне на пълномощията им;
 2. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Определяне на възнагражденията на кмета на община Средец и кметовете на кметства в Община Средец;
 3. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец;
 4. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Одобряване на ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Средец през 2024 год.;
 5. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Промени в капиталовата програма на община Средец за 2023 година;
 6. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Промяна представителството на Община Средец в Управителните органи на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ“;
 7. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Определяне на член от състава на Общинския съвет в комисия установяваща обстоятелствата по чл. 22 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 8. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура за линеен обект: „Нова кабелна линия СН от съществуващ стълб №78/57 на ВСН „Стомана“ в ПИ с ИД 23604.41.12 до ТП „Драчево 3“, село Драчево, община Средец“;
 9. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Разрешаване за изработване на план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 17974.10.31 по КККР на землището на град Средец, община Средец
 10. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Разрешаване за изработване на ЧИ на ОУП /частично изменение на Общ устройствен план на Община Средец/, едновременно с разрешаване за изработване на план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и парцеларен план /ПУП-ПП/ за ПИ с идентификатори 17974.108.7, 17974.108.11, 17974.108.12, 17974.108.13, 17974.108.14 и 17974.108.15 по КККР на землището на град Средец, община Средец;
 11. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Разрешаване за изработване на ЧИ на ОУП /частично изменение на Общ устройствен план на Община Средец/, едновременно с разрешаване за изработване на план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 58712.3.67 по КККР на землището на село Проход, община Средец;
 12. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на строеж върху строителни петна за изграждане на лятна кухня и гараж в УПИ ІІ, кв.15 по плана с. Драчево;
 13. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Доплащане на учредено право на строеж върху недвижим имот ЧОС;
 14. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Доплащане на учредено право на строеж върху недвижим имот ЧОС;
 15. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за стопанската 2023/2024 година;
 16. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на земеделска земя в землището на гр. Средец;
 17. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с.Дебелт;
 18. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;
 19. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Зорница;
 20. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ VIII-378, кв.45 в с. Факия;
 21. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ VII-378, кв.45 в с. Факия;
 22. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ I-540, кв.42 в с.Драчево;
 23. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ II-308, кв.67 в с.Момина Църква;
 24. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост, чрез продажба на съсобственика на дела на община Средец в имот с идентификатор 24712.15.86 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Дюлево;
 25. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Отмяна на Решение № 520 от 31.05.2022 год. от Протокол № 34 на Общински съвет – Средец;
 26. Докладна записка от д-р Георги Георгиев – председател на постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
 27. Питания.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: