Общинска администрация Средец / Република България

Покана №2

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам

В Т О Р О З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Средец на 06 декември 2023 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет Средец, относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;
 2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет Средец, относно: Избор на членове и ръководство на постоянните комисии към Общински съвет – Средец;
 3. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне представителите на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/;
 4. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Даване съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България;
 5. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на делегат в Общото събрание на Регионална асоциация на общините „Тракия”;
 6. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет Средец, относно: Определяне на представители в общото събрание на Асоциация общински гори;
 7. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 8. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.584-0002-C01 от 06.04.2023 год. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект: "Благоустрояване и обновяване на обществени зелени площи за широко ползване, в УПИ I, кв.25 по плана на с. Факия община Средец", сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” и „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ“
 9. Докладна записка от инж. Иван Кичев – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор №
  BG06RDNP001-19.584-0002-C01 от 06.04.2023 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект: "Благоустрояване и обновяване на обществени зелени площи за широко ползване, в УПИ I, кв.25 по плана на с. Факия община Средец", сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” и „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ“.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: