Общинска администрация Средец / Република България

Проект на наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец

Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок,считано от 14.06.2022 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец.

Докладната записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

М О Т И В И

КЪМ

Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец

1.Причини,налагащи изменение и допълнение на наредбата:

Несъответствие с нормативните актове от по-висока степен по отношение на:

  • ограничителни условия за настаняване под наем само на български граждани и техните семейства;
  • настаняване в резервни жилища на кметове, зам.кметове и км.наместници;
  • въведена е административна тежест на купувачите на жилища за отписване на закупените имоти от актовите книги на общината;
  • учредяване на право на строеж върху имоти-частна общинска собственост,отредени за изграждане на социални жилища без търг или конкурс за строеж на жилищна сграда на лица с установени жилищни нужди, на жилищностроителни кооперации или сдружения,в които членуват само такива лица;
  • при замени с жилища неактуализирани текстове в наредбата след извършени промени в ЗОС;
  • условия и ред за настаняване на наематели на общински жилища,които се засягат от ново строителство,надстрояване или пристрояване,основен ремонт или реконструкция;
  • настаняване под наем по пазарни цени в свободни общински жилища,за които няма нуждаещи се граждани;
  • ред при замяна на общински жилища с жилищни имоти на физически лица в изпълнение на социални програми

2. Цели, които се поставят с предлаганият проект на Наредбата:

Целта на проекта за изменение на Наредбата е да се приведе нормативният акт в съответствие със законовите изисквания от по висока степен, приложими при настаняване под наем и продажба на общински жилища.

3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба:

Подобряване управлението на общинските жилища, като се спазват условията и реда за настаняване под наем и тяхната продажбата.

4.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

За прилагането на нормативния акт не се необходими финансови средства.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство,Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганият проект не противоречи на действащата нормативна база и е в синхрон със законовите норми .

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец

Относно: Изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С изменението и допълнението на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец се цели същата да се приведе в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет гр.Средец да вземе следните:

Р Е Ш Е Н И Я :

1. Приема изменението и допълнението в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец ,както следва :

Раздел III

Ведомствени жилища

Чл.12. Създава се Нова алинея

(4). Настаняването се извършва със Заповед на кмета на Общината, в която се определят: вида и местонахождението на ведомственото жилище, основанието за настаняване, трите имена и ЕГН на настаненото лице и броя на членовете на семейството; срока за настаняване; размера и начина на плащане на наемната цена. Въз основа на заповедта се сключва писмен договор за наем.

Глава трета

Условия и ред за установяване на жилищни нужди и цени за продажба

Чл.18. (1 )

Точка 3. Стара редакция: „не са прехвърляли имоти по т.1 и 2 на други лица след 13 март 1990 г. с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата,Общината или организация с идеална цел;“

3. Изм.: не са прехвърляли имоти по т. 1 и т. 2 на други лица, през последните 5 години, с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организация с идеална цел;

Точка 4. Стара редакция: „не притежават имущество в налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, моторни превозни средства,земеделски земи,жилищни,вилни имоти и парцели извън тези по т.1 и 2, фабрики,работилници, магазини,складове за търговска и стопанска дейност,ателиета и други основни и оборотни фондове и средства на обща стойност, по-голяма от 2/3 от цената,определена съобразно критериите,установени в глава четвърта от Наредбата,на жилище,съответстващо на нуждите за жилищна задоволеност;“

4. Изм.: не притежават имущество в парични средства по влогове, акции, дивиденти, земеделски земи, жилищни, вилни имоти и парцели извън тези по т. 1 и т. 2, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, ателиета и офиси. Има право да притежава моторно превозно средство, но не - повече от 1 брой на семейство;

Точка 5.Стара редакция: „една четвърт от общия годишен доход на гражданите и техните семейства не може да покрие разхода за пазарната наемна цена за жилище,съответстващо на нуждите му,съгласно нормите за жилищно задоволяване, определени с чл.30;“

5. Изм.: средният месечен доход на член от семейството да не надвишава един и половина пъти минималната работна заплата, установена за страната;

Точка 6.Стара редакция: „имат адресна регистрация в населеното място повече от 1 година;“

6. Изм.: поне единият от членовете на семейството има адресна регистрация на територията на Община Средец, по постоянен и настоящ адрес през последните 5 години без прекъсване с изключение на лица, които са били настанени в приемни семейства или в социални услуги от резидентен тип до навършване на 18 годишна възраст/. Същият може да подаде заявление за картотекиране и настаняване в общинско жилище.

Точка 7. Стара редакция: „ не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано по чл.6,ал.1,т.3 и 4 от Наредбата,освен ако са изтекли повече от 5 години от освобождаване на жилището.“

7. Изм.: не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОС;

8. НОВА: нямат просрочени задължения към бюджета на общината, към електроразпределителни дружества и ВиК, произтичащи от ползването на жилищни имоти;

Чл.22.

(1) Стара редакция: „ Кмета на общината назначава комисия за картотекиране на нуждаещите се граждани, в състав – председател-зам кмет и членове-представители на отдел „ИРОС“ и общинска служба „Социално подпомагане“,юрист,общински съветник от постоянната комисия по „Устройство на територията,жилищна политика,строителство и екология“ и др. и одобрява правила за тяхната работа.“

(1) Изм.: Кмета на общината назначава комисия за картотекиране на нуждаещите се граждани, в състав – председател – зам. Кмет, и членове –служители от дирекция „МПОС" и служител заемащ длъжността „Социални дейности“ от дирекция „ОЗСДКИМС“, юрист, общински съветник от постоянната комисия по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология” и др. и одобрява правила за тяхната работа.

Чл.23. Гражданинът остава картотекиран като нуждаещ се от жилище и когато:

1. е повикан на срочна военна служба

1. Изм. : – отпада

Чл. 30.

(4) Стара редакция: „когато жилището надвишава нормите за жилищно задоволяване по предходните алинеи,за жилищната площ над тези норми се заплаща по-висока наемна цена в размер,определен от общинския съвет.“

(4) Изм.: Когато жилището надвишава нормите за жилищно задоволяване по предходните алинеи, за жилищната площ над тези норми се заплаща пазарна наемна цена, определена от лицензиран експерт-оценител.

Чл.33.

(1) Стара редакция : „Заповедта по чл.28,ал.4 се издава за свободни от наематели жилища, както и за новопостроени жилища, за които е издадено писмено разрешение за ползване по установения ред.“

(1) Изм.: Свободни общински жилища, за настаняването в които няма нуждаещи се граждани, отговарящи на условията по чл. 43 и 45 от ЗОС, могат да се отдават под наем по пазарни цени определени от лицензиран експерт-оценител.

Навсякъде в наредбата думите отдел „ИРОС“ и молба се заменят с дирекция МПОС и заявление.

2. Наредбата влиза в сила от 01.08.2022 г. , след приетото Решение на Общински съвет Средец. Наредбата с измененията и допълненията се публикува на интернет страницата на община Средец.

Споделяне: