Общинска администрация Средец / Република България

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 14 дневен срок,считано от 29.11.2022 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси на територията на община Средец.Срокът е определен на 14 дни с оглед обстоятелството, че се касае за услуги , чието стартиране предстои в най кратки срокове.

Докладната записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

М О Т И В И

КЪМ

Проекта на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

1.Причини, налагащи изменение на наредбата:

През 2021 година въвеждането на по-краткия срок за подаване на декларации за определяне такса битови отпадъци според количеството и освобождаване от заплащането на такса за услугата по събиране и извозване на битови отпадъци, се дължи на погрешно прилагане на чл.71 от ЗМДТ, който ще влезне в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

Към момента , до влизането в сила на измененията на чл.71 от ЗМДТ,извършени със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси,следва да се прилага предходната редакция на чл.71 от ЗМДТ (ДВ.,бр.101 от 2013 г. в сила от 01.012014 г.), по силата на която срокът за подаване на декларация от собственика или ползвателя в случаите на неползване на имот или предоставяне на услуга от общината е до края на предходната година.

2. Цели, които се поставят с предлаганият проект на Наредбата:

Целта на проекта за изменение на Наредбата е да се елиминира неравното третиране на гражданите по отношение на дължимите от тях такси за битови отпадъци.

3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба:

Въвеждането на по-кратък срок от законоустановения създава предпоставки за неоснователно обременяване на гражданите с финансова тежест.

4.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

За прилагането на нормативния акт не се необходими финансови средства.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство,Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганият проект не противоречи на действащата нормативна база и е в синхрон със законовите норми .

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец

Относно: Изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 429 от 22 декември 2021 г. в чл.23, ал.1 и чл.25, ал.5 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец, във връзка с чл.71 от Закона за местни данъци и такси от 2021 година се въведе по –кратък срок за подаване на декларации:

за определяне такса битови отпадъци според количеството и

за освобождаване от заплащане на такса за услугата по събиране и извозване на битови отпадъци – до 31-и октомври на предходната година.

Въвеждането на по-краткия срок за подаване на декларациите ,се дължи на погрешно прилагане на чл.71 от ЗМДТ, който ще влезне в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

Към момента , до влизането в сила на измененията на чл.71 от ЗМДТ,извършени със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси,следва да се прилага предходната редакция на чл.71 от ЗМДТ (ДВ.,бр.101 от 2013 г. в сила от 01.012014 г.), по силата на която срокът за подаване на декларация от собственика или ползвателя в случаите на неползване на имот или предоставяне на услуга от общината е до края на предходната година.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с влизането в сила на измененията на чл.71 от ЗМДТ от 2022 година ,предлагам Общински съвет гр.Средец да вземе следните:

Р Е Ш Е Н И Я :

1. Приема изменението на местните такси и цени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец както следва:

ГЛАВА ВТОРА

Раздел I

Такса битови отпадъци

Чл.23.(1) Когато таксата се определя според количеството на битови отпадъци, собствениците на имоти подават декларация в Дирекция „Местни приходи и общинска собственост“ (МПОС) при община Средец до 31-и декември на предходната година. За придобитите през годината имоти ,декларацията се подава в 30-дневен срок от датата на придобиването им.

Чл.25.(5) Собствениците на имоти, които удостоверяват с декларация по образец, че имотът няма да се ползва през следващата календарна година се освобождават от таксата ,определена за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци, като се събира такса за поддържане на места за обществено ползване.Декларацията се подава в Дирекция „Местни приходи и общинска собственост(МПОС) на община Средец в срок 31-и декември на предходната година.

За всяка подадена декларация се извършва обстоятелствена проверка на място от длъжностни лица към общинска администрация.При установено несъответствие с декларирани данни,лицата подали декларацията по чл.25, ал.5 не се освобождават от таксата по чл.18.

Изменението в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец влиза в сила след приемане на Решение от Общински Съвет Средец.

На заинтересованите лица се предоставя 14 дневен срок,считано от 29.11.2022 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси на територията на община Средец.Срокът е определен на 14 дни с оглед обстоятелството, че се касае за услуги , чието стартиране предстои в най кратки срокове.

Докладната записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

М О Т И В И

КЪМ

Проекта на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

1.Причини, налагащи изменение на наредбата:

През 2021 година въвеждането на по-краткия срок за подаване на декларации за определяне такса битови отпадъци според количеството и освобождаване от заплащането на такса за услугата по събиране и извозване на битови отпадъци, се дължи на погрешно прилагане на чл.71 от ЗМДТ, който ще влезне в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

Към момента , до влизането в сила на измененията на чл.71 от ЗМДТ,извършени със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси,следва да се прилага предходната редакция на чл.71 от ЗМДТ (ДВ.,бр.101 от 2013 г. в сила от 01.012014 г.), по силата на която срокът за подаване на декларация от собственика или ползвателя в случаите на неползване на имот или предоставяне на услуга от общината е до края на предходната година.

2. Цели, които се поставят с предлаганият проект на Наредбата:

Целта на проекта за изменение на Наредбата е да се елиминира неравното третиране на гражданите по отношение на дължимите от тях такси за битови отпадъци.

3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба:

Въвеждането на по-кратък срок от законоустановения създава предпоставки за неоснователно обременяване на гражданите с финансова тежест.

4.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

За прилагането на нормативния акт не се необходими финансови средства.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство,Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганият проект не противоречи на действащата нормативна база и е в синхрон със законовите норми .

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец

Относно: Изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 429 от 22 декември 2021 г. в чл.23, ал.1 и чл.25, ал.5 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец, във връзка с чл.71 от Закона за местни данъци и такси от 2021 година се въведе по –кратък срок за подаване на декларации:

за определяне такса битови отпадъци според количеството и

за освобождаване от заплащане на такса за услугата по събиране и извозване на битови отпадъци – до 31-и октомври на предходната година.

Въвеждането на по-краткия срок за подаване на декларациите ,се дължи на погрешно прилагане на чл.71 от ЗМДТ, който ще влезне в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

Към момента , до влизането в сила на измененията на чл.71 от ЗМДТ,извършени със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси,следва да се прилага предходната редакция на чл.71 от ЗМДТ (ДВ.,бр.101 от 2013 г. в сила от 01.012014 г.), по силата на която срокът за подаване на декларация от собственика или ползвателя в случаите на неползване на имот или предоставяне на услуга от общината е до края на предходната година.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с влизането в сила на измененията на чл.71 от ЗМДТ от 2022 година ,предлагам Общински съвет гр.Средец да вземе следните:

Р Е Ш Е Н И Я :

1. Приема изменението на местните такси и цени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец както следва:

ГЛАВА ВТОРА

Раздел I

Такса битови отпадъци

Чл.23.(1) Когато таксата се определя според количеството на битови отпадъци, собствениците на имоти подават декларация в Дирекция „Местни приходи и общинска собственост“ (МПОС) при община Средец до 31-и декември на предходната година. За придобитите през годината имоти ,декларацията се подава в 30-дневен срок от датата на придобиването им.

Чл.25.(5) Собствениците на имоти, които удостоверяват с декларация по образец, че имотът няма да се ползва през следващата календарна година се освобождават от таксата ,определена за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци, като се събира такса за поддържане на места за обществено ползване.Декларацията се подава в Дирекция „Местни приходи и общинска собственост(МПОС) на община Средец в срок 31-и декември на предходната година.

За всяка подадена декларация се извършва обстоятелствена проверка на място от длъжностни лица към общинска администрация.При установено несъответствие с декларирани данни,лицата подали декларацията по чл.25, ал.5 не се освобождават от таксата по чл.18.

Изменението в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец влиза в сила след приемане на Решение от Общински Съвет Средец.

Ресурси
Споделяне: