Общинска администрация Средец / Република България

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок,считано от 24.06.2022 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси на територията на община Средец.

Докладната записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

М О Т И В И

КЪМ

Проекта на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

1.Причини,налагащи изменение на цените в наредбата:

Създадената Наредба предоставя възможност на общините сами да определят рамката на собствените си приходи, и по този начин да финансират разходите си по предоставяне на различни дейности и услуги.

Измененията и допълненията, залегнали в проекта на Наредбата са в глава трета , „Цени на неуредени със закон услуги , оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица“ , чл.67, т.95 . С промените се цели намирането на по-справедливо формиране на местните такси и цени на услугите, предоставени от ОП“ОБЧ“. Някои от определените местни такси и цени на услуги не включват реално направените разходи при предоставянето на услугата. С изменението на наредбата се осъществява основната цел –постигане на по-справедлив начин за определяне размера на местните такси и цени на услуги.

2. Цели, които се поставят с предлаганият проект на Наредбата:

Целта на проекта за изменение на Наредбата е да се приведе нормативният акт в съответствие със законовите изисквания приложими при определяне размера на цените за извършени услуги, които са едни и същи по вид и обем. Определената цена следва да се базира на стойността на направените за нея разходи.

3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба:

По справедлив метод по който се определя размера на цените за предоставените услуги от ОП“ОБЧ“ Средец. С приходите от цените на услугите ще се финансират разходите свързани с по качественото им изпълнение .

4.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

За прилагането на нормативния акт не се необходими финансови средства.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство,Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганият проект не противоречи на действащата нормативна база и е в синхрон със законовите норми.

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец

Относно: Изменение на цени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Директорът на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота“ гр.Средец, инж.Божидар Камалиев внася мотивирано предложение , вх.№ 24-00-201 / 17.06.2022 г. до кмета на община Средец за изменение цените на предлаганите от предприятието услуги. Предложението за промяна на цените на някои от услугите, които се предоставят от предприятието е във връзка с икономическото състояние в страната, а именно повишаване цените на горивата, стоките и услугите.

При обслужване на населението, когато се предлагат дейности и услуги на гражданите не се отчитат реално направените разходи, които общината прави при предоставянето на услугата.

С изменението се цели да се намери по справедливо формиране размера на цените на услуги, предоставени от община Средец, които да включват реално направените разходи.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет гр.Средец да вземе следните:

Р Е Ш Е Н И Я :

1. Приема изменението на цени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец както следва:

ГЛАВА ТРЕТА

Цени на неуредени със закон услуги,оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица

Чл.67. Общински съвет Средец определя следните услуги и цените за тях,както следва:

лв./без ДДС/

№ по

ред

Вид услуга

Цена

било

Цена

става

95

Точка:

13. Косене на тревни площи в частен имот

15. Заваръчни услуги

16. Дърводелски услуги

17. Строително ремонтни дейности

20.00

45.00

45.00

40.00

30.00

50.00

50.00

50.00

2. Изменението на цените в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец влиза в сила след приетото Решение на Общински съвет Средец

Споделяне: