Общинска администрация Средец / Република България

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 14.06.2022 г. за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

М О Т И В И

КЪМ ПРОЕКТ

НА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

1.Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:

Промените в проекта на Наредбата имат за цел постигане на максимална актуалност на текстовете и премахване на противоречията с нормативните актове от по-висока степен.

При извършен одит от Сметна палата за периода 01.01.2018-31.12.2019 г. на настоящата нормативна база, касаеща общинското имущество, бяха установени определени моменти, по отношение на които са дадени препоръки. Установено е частично съществено несъответствие с нормативните актове от по-висока степен по отношение на: удължаване на максимално допустим срок на наемното правоотношение; преотстъпване/пренаемане/ползване съвместно с трети лица на части от имоти-частна общинска собственсот с пряко стопанско предназначение; незаконосъобразно плащане на обезщетение от ползващи имоти-частна общинска собственост без правно основание или на отпаднало правно основание; извършване на замяна на имоти или на право на строеж за разширяване на вече учредено право на строеж, което е реализирано в по-голям обем, отколкото при учредяването му; учредяване на право на строеж на социални жилища без разрешение на общински съвмет, наличие на текстове в наредбата създаващи предпоставки за продажба на земя на собственика на законопостроена сграда чрез подписване на споразумителен протокол, за пазарната цена на имота без разрешение на общински съвет; нееднозначно/липса на изрично определени условия, при които на участниците в публични търгове с явно наддаване следва да се задържи депозита; ограничителни условия към участниците в търгове за липса на задължения към общината и административни тежести за представяне на документи за регистрация на юридически лица; изпълнение на административни актове преди да са изтекли сроковете за тяхното оспорване; задължения при разпоредителна сделка с общински имот лицата да заплащат нотариална такса съгласно тарифа за нотариалните такси към ЗННД; отдаване под наем и определяне на наемната цена за отдаване на имоти на политическите партии в противоречие със ЗПП; определяне на условия и ред за управление на горите и земите от общински горски фонд и ползването на дървесина, несъответстващи на нормативноопределния специален ред за тяхното управление; текстове в наредбата не са приведени в съответствие с измененията/отмяната на разпоредби в нормативни актове от по-висока степен.

2.Цели, които се поставят с предлагания проект на Наредба:

Целта на наредбата е да се уредят обществените отношения, свързани с реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.Наредбата регламентира правата и задълженията, както на физическите и юридически лица, така и правата и задълженията на общинската администрация и общинския съвет. С изменението на наредбата се осъществява основната цел- за пълно, ясно и законосъобразно регламентиране на обществените отношения в тази сфера.

3.Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба:

Уреждане на обществените отношения, свързани с реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в по - голяма пълнота и прецизност и преодоляване недостатъците, констатирани в практиката по прилагането на настоящата наредба.

4.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

За прилагането на наредбата не са необходими финансови средства.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република България:

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Настоящата Наредба е подзаконов нормативен акт и нейните разпоредби са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

ПРОЕКТ

НА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост приета с Решение №137/30.09.2008 г. на Общински съвет Средец, последно изм. с Решение №191 / 28.10.2020г. /.

Р Е Ш Е Н И Е:

І.Общински съвет Средец приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, в следния смисъл:

  1. Чл.5 ал.7 се променя както следва:

Стара редакция:

Чл.5 (7) Кметът на Общината може да откаже достъп и информация само ако са налице основания по Закона за защита на класифицираната информация. Отказът е писмен и мотивиран и се съобщава на заявител. В случаите на непроизнасяне от Кмета на Общината в срока по ал.3 се счита, че е налице мълчалив отказ. Отказът може да бъде обжалван по реда на Закона за административното обслужване на физически и юридически лица.

Нова редакция:

Чл.5 (7) Кметът на Общината може да откаже достъп и информация само ако са налице основания по Закона за защита на класифицираната информация. Отказът е писмен и мотивиран и се съобщава на заявител. В случаите на непроизнасяне от Кмета на Общината в срока по ал.3 се счита, че е налице мълчалив отказ.

  1. Чл.6, ал.3 и ал.4 се променят както следва:

Стара редакция

Чл.6 (3) Приетите от Общинския съвет стратегия и годишна програма се разгласяват сред населението на Общината чрез местния вестник, общоградски и общоселски събрания, проведени по реда на ЗДН и се публикуват на Интернет страницата на Общината.

(4) Ежегодно до 30 март Кметът на Общината внася в Общинския съвет отчет за изпълнение на Стратегията и Годишната програма през предходната година.

Нова редакция

Чл.6 (3) Приетите от Общинския съвет стратегия, план за действие за общинските концесии и годишна програма се разгласяват сред населението на Общината чрез местния вестник, и се публикуват на Интернет страницата на Общината

(4) Ежегодно до 30 март Кметът на Общината съставя и предоставя на Общинския съвет отчет за изпълнение на Стратегията и Годишната програма за състоянието на общинската собственост, и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.

3. В чл.7, ал.1 се добавя точка 18.

Стара редакция

Чл.7(1) Общината придобива възмездно или безвъзмездно право на собственост и други ограничени вещни права чрез следните придобивни способи:

1. чрез покупко-продажба на имоти или части от тях, след решение на Общинския съвет.

2. чрез замяна на недвижим имот, частна общинска собственост с равностоен недвижим имот-собственост на физически, юридически лица, друга община и държавата, след решение на Общинския съвет.

3. срещу учредено право на строеж върху недвижим имот, частна общинска собственост след изтичане на срока на правото на строеж, както и срещу задължението на суперфициаря да построи и предаде на Общината равностоен недвижими имот в построената сграда.

4. чрез дарение или завещание от физически или юридически лица.

5. чрез наследяване по силата на чл.11 от ЗН

6. чрез съдебна или доброволна делба, след решение на Общинския съвет.

7. чрез изкупуване от собственик на имот, който по действащ ПУП-ПРЗ е предвиден за изграждане на обект-публична общинска собственост по реда на чл.199 ЗУТ, след решение на Общинския

8. чрез изтекла придобивна давност

9. чрез принудително отчуждаване на недвижими имоти, частна собственост по реда и за нуждите по реда на глава трета от ЗОС.

10. чрез приращение или присъединяване към имоти и вещи общинска собственост.

11. чрез изграждане със средства на Общината на жилищни и нежилищни обекти, върху незастроени имоти общинска собственост.

12. чрез надстрояване и пристрояване по одобрен ПУП и инвестиционен проект на сгради общинска собственост.

13. чрез безвъзмездно предоставяне от държавата.

14. придобито по реда на чл.30 ЗСПЗЗ от прекратени земеделски кооперации

15. чрез възстановяване правото на собственост върху земеделски земи, гори и земи от горския фонд.

16. чрез придаване към общински имот на части от съседен имот, чрез изменение на ПУП-ПР по реда на чл.15 ЗУТ с цел упълномеряване на общинския имот.

17. Чрез отреждане с влязъл в сила по реда на чл.16 ЗУТ ПУП-ПРЗ на част от площта на новоурегулираните имоти, отредени с плана за нуждите на социалната и техническа инфраструктура.

Нова редакция

18. „В други случаи посочени в закон“.

4.Чл.9 , ал.3 придобива следната редакция:

Стара редакция

Чл.9 (3) При несъгласие с предложената цена, Общинският съвет може да възложи на Кмета на Общината да проведе преговори с прехвърлителя и да предложи нова цена и оценка. Общинският съвет определя начина на плащане, включително разсрочено плащане или чрез банков кредит. При плащане чрез банков кредит се прилагат и правилата на ЗОБ.

Нова редакция

(3) При несъгласие с предложената цена, Общинският съвет може да възложи на Кмета на Общината да проведе преговори с прехвърлителя и да предложи нова цена и оценка. Общинският съвет определя начина на плащане, включително разсрочено плащане или чрез банков кредит. При плащане чрез банков кредит се прилагат и правилата на Закон за общинския дълг.

5.Чл.10 се променя както следва:

Стара редакция

Чл. 10 Придобиването на движими вещи, включително оборудване, инвентар, машини, съоръжения, транспортни средства и други материални активи, необходими за дейността на общинската администрация и ОбС се извършва от Кмета на общината, кметовете на кметства или упълномощени от Кмета на Общината лица от състава на общинската администрация. Цената на придобиване и определянето на доставчика се извършва по реда на Закона за обществените поръчки и в рамките на предвидените по бюджета разходи.

Нова редакция

Чл. 10 (1) Придобиването на движими вещи, включително оборудване, инвентар, машини, съоръжения, транспортни средства и други материални активи, необходими за дейността на общинската администрация и ОбС се извършва без решение на общинския съвет, съобразно регламентираните в специалните закони процедури.Придобиването им се извършва от Кмета на Общината, кметовете на кметства или упълномощени от Кмета на Общината лица от състава на общинската администрация. Цената на придобиване и определянето на доставчика се извършва по реда на Закона за обществените поръчки и в рамките на предвидените по бюджета разходи.

(2) Придобиването на движими вещи от общината може да става и:

1. по силата на закон;

2. с решение на общинския съвет за закупуване, до размера на утвърдените бюджетни средства, съгласно действащата нормативна уредба;

3. със замяна на движими вещи на общината с движими вещи на физически и юридически лица;

4. чрез дарение от физически и юридически лица;

5. чрез завещание от физически лица.

(3) Даренията и завещанията от физически лица на движими вещи в собственост на общината се приемат съгласно разпоредбите в тази наредба.

6.Чл.13 А ал.1 се променя както следва:

Стара редакция

Чл.13А (1) Язовирите и микроязовирите - публична общинска собственост, непредадени на сдруженията за напояване могат да се отдават под наем чрез търг или конкурс след решение на Общинския съвет и при наличието на предварително положително съгласувателно становище на надзорния орган по Закона за сдруженията за напояване.

Нова редакция

Чл.13А (1) Язовирите и микроязовирите - публична общинска собственост, непредадени на сдруженията за напояване могат да се отдават под наем чрез търг или конкурс след решение на Общинския съвет, при наличието на предварително положително съгласувателно становище на надзорния орган по Закона за сдруженията за напояване и при условие, че:

1.към момента на отдаване не са предявени искания от сдружения за напояване за предоставяне на обектите по реда на §3, ал.3 от ПЗР на ЗСН.

2. да са налице документи, удостоверяващи обстоятелства предвидени в §12 от ПРЗ от ЗСПЗЗ, а язовирите да са били предназначени за напояване и да представляват елементи от напоителната система или технологична обособена нейна част.

7. Чл.16, ал.3 се променя както следва:

Стара редакция

(3) Въз основа на решението по горната алинея, Кметът на Общината сключва договор за наем. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от десет години. След изтичане на срока му договорът може да бъде продължаван само след приемането на ново решение на Общинския съвет по реда на предходната алинея.

Нова редакция

Чл.16 (3) Въз основа на решението по горната алинея, Кметът на Общината сключва договор за наем. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от десет години.

8. Чл.17, ал.1 се отменя и се създава нова ал.1 със следния текст:

Стара редакция

Чл.17 (1) Предоставянето на помещения-частна общинска собственост за нуждите и дейността на общински ръководства на политическите партии, отговарящи на условията по Закона за политическите партии и общинските ръководства на синдикалните организации се извършва със заповед на Кмета на Общината без провеждане на търг или конкурс. Със заповедта се определят наемната цена, срока на ползване и други условия по договора. Наемната цена се определя по реда на Закона за политическите партии.

Нова редакция

Чл.17(1) Свободните нежилищни имоти или обособени части от тях - частна общинска собственост се предоставят безвъзмездно за нуждите и дейността на общински ръководства на политическите партии, отговарящи на изискванията на чл.31 от Закона за политическите партии със заповед на Кмета на Общината без провеждане на търг или конкурс. Със заповедта се определят, експлоатационните разходи, ако има такива съгласно чл.32 от ЗПП, срока на ползване и други условия по договора.

Предоставените помещения на политическите партии или части от тях не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се използват за стопанска дейност.

9. Чл.17, ал.2 се променя както следва:

Стара редакция

(2) Въз основа на заповедта по горната алинея, Кметът на Общината сключва договора за наем със съответното местно ръководство на политическа партия или синдикална организация. Договорът за наем може да бъде прекратен по реда и условията на чл.15 ЗОС със заповед на Кмета на Общината.

Нова редакция

(2) Въз основа на заповедта по горната алинея, Кметът на Общината сключва договора със съответното местно ръководство на политическа партия. Договорът може да бъде прекратен по реда и условията на чл.15 ЗОС със заповед на Кмета на Общината.

10. Чл.18, ал.2 се отменя.

Стара редакция

Чл. 18 (1) Отдадените под наем по реда на предходните разпоредби от тази наредба имоти-частна общинска собственост не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се ползват за стопанска и производствена дейност от наемателите.

(2) Забраната по горната алинея не се отнася за онези части от имотите, които са с пряко стопанско предназначение, както и за помещенията, предоставени на политически партии за клубна дейност. В тези случаи, договорите за пренаемане, както и за съвместно ползване се сключват след предварително съгласие на Кмета на Общината.

Нова редакция

Чл. 18 (1) Отдадените под наем по реда на предходните разпоредби от тази наредба имоти-частна общинска собственост не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се ползват за стопанска и производствена дейност от наемателите.

11. Чл.23, ал.3 се отменя.

Стара редакция

Чл.23 (3) Лицата ползващи без правно основание или на отпаднало правно основание / прекратени договори за наем / имоти-частна общинска собственост, заплащат на Общината обезщетение, чиито размер не може да бъде по малък от средния пазарен наем за този вид имоти.

12. Чл.24 се отменя. Създава се нов чл.24 със следния текст:

Стара редакция

Чл. 24 (1) Не се допуска настаняване под наем по реда на този раздел на лица, имащи непогасени публични и частни финансови задължения към Общината. Липсата на задължения по този член се удостоверява от физическите и юридическите лица с удостоверени от отдел “Местни данъци и такси” за публичните вземания и с декларация за частните общински вземания.

(2) Удостоверението и декларацията е неразделна част и от документацията за провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост.

(3) Физически и юридически лица, непредставили в тръжна или конкурсна процедура, организирана от общината, декларация и удостоверение по предходната алинея не се допускат до участие в съответната процедура.

Нова редакция

Чл.24 Към документите за участие в търг или конкурс за отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост, задължително се изисква документ, удостоверяващ, че участникът няма задължения към община Средец, произтичащи от договори за наем на общинско имущество. Документът се издава служебно.

13. Чл.27, ал.3 и ал.4 се отменят.

Стара редакция

(3) За земеделските земи, стопанисвани и управлявани от общината на основание чл. 19 ЗСПЗЗ, Общински съвет с решение, прието с мнозинство две трети от общия брой съветници, може да разреши сключването на договори за наеми аренда за срок от 3, съответно 4 години и сключване на предварителни договори съгласно чл.19 ал.8 от ЗСПЗЗ. Наемателят, съответно арендаторът се определят чрез търг или конкурс, който се провежда по реда на настоящата Наредба.

(4) (Изм. с Решение ОбС № 435/29.06.2010г.) Земеделските земи по чл.19, ал.1 ЗСПЗЗ могат да се отдават под наем или аренда по реда на предходната алинея, когато няма искане за предоставянето им при условията на чл.19, ал.4 ЗСПЗЗ. Същото важи и за сключването на предварителни договори за тези имоти.

14. Чл.29 се отменя.

Стара редакция

Чл. 29 (1) Ползването на дървесина от гори и земи от общинския горски фонд се извършва по предложение на Кмета на Общината с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от всички общински съветници.

(2) Ползвателите се определят чрез търг или конкурс, проведени по реда на настоящата наредба или чрез концесия по реда на Закона за горите.

15. Чл.30 се отменя.

Стара редакция

Чл. 30 (1) Страничното ползване на гори и земи от общинския горски фонд по чл.63 от Закона за горите /добив на смола, сено, листников фураж, събиране на гъби, горски плодове, паша на селскостопански животни и други/ се извършва по предложение на Кмета на Общината с решение на Общинския съвет.

(2) За предоставяне на право на ползване по горната алинея желаещите подават писмено заявление до Кмета на Общината. Кметът на Общината назначава комисия за разглеждане на постъпилите заявления и въз основа на становището на комисията внася предложения в Общинския съвет за предоставяне на право на странично ползване.

(3) Въз основа на решението на Общинския съвет Кметът на Общината сключва договор за предоставяне на странично ползване.

16. Чл.31 се отменя.

Стара редакция

Чл. 31 (1) Ползването на дървесина и страничното ползване от гори и земи от общинския горски фонд е възмездно. Общинският съвет определя минималният размер на таксите за отделните видове ползване, които не могат да бъдат по ниски от таксите за съответното ползване на земи и гори от държавния поземлен фонд.

(2) Въз основа на лесоустройствените проекти,Общинският съвет определя ежегодно обема на годишното ползване на дървесина по такса на корен за нуждите на населението на Общината, с постоянен адрес на територията на Общината. Ползването на дървесина по този ред е за отопление и добитата дървесина не може да се прехвърля на трети лица.

17. Чл.35, ал.3 се добива следната редакция:

Стара редакция

(3) Приобретателите заплащат всички дължими местни данъци и такси по ЗМДТ, както и нотариална такса по ЗННД при сключване на договорите с които се извършва разпореждане и всички разноски направени от общината за определяне на пазарните оценки.

Нова редакция

Чл.35 (3) Приобретателите заплащат всички дължими местни данъци и такси по ЗМДТ, при сключване на договорите, с които се извършва разпореждане и всички разноски направени от общината за определяне на пазарните оценки.

18. Чл.40, ал.4 и ал.5 се променят както следва:

Стара редакция

(4) Цената по която се извършва продажбата, се определя по следния начин:

- данъчната оценка на земята плюс 20 % от стойността й в случаите по пар.42 от ПЗР на ЗОС.

- във всички останали случаи по пазарна цена, определена от лицензиран оценител.

(5) Въз основа на издаденото удостоверение за данъчна оценка или заключението на лицензирания оценител и след положително становище на комисията по ал.3, Кметът на Общината и лицето подало искането подписват споразумителен протокол, с който определят окончателната цена, която не може да бъде по ниска от цената по ал.4. След подписване на споразумителния протокол, Кметът на Общината издава заповед, с която определя купувача и цената и сключва договор за продажба.

Нова редакция

Чл.40 (4) Цената по която се извършва продажбата, се определя съобразно оценка извършена от независим лицензиран оценител и одобрена от Общински съвет.

(5) Въз основа на заключението на лицензирания оценител, след положително становище на комисията по ал.3 и Решението на Общинския съвет, Кметът на Общината издава заповед, с която определя купувача и цената и сключва договор за продажба.

19. Чл.49, ал.3 се променя както следва:

Стара редакция

(3) Стойността на придобиваните от Общината по реда на горните алинеи имоти не може да бъде по малка от пазарната цена на правото на строеж върху цялата сграда.

Нова редакция

Чл.49 (3) Стойността на придобиваните от Общината по реда на горните алинеи имоти не може да бъде по малка от пазарната цена на правото на строеж на съответната част от имотите.

20. Чл.51, ал.4 и ал.5 се променя както следва:

Стара редакция

(4) Безвъзмездно право на ползване се учредява с решение на Общинския съвет, без търг или конкурс, на юридически лица, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, на Закона за закрила на културата, на Закона за физическото възпитание и спорта, както и на читалища, и юридически лица на бюджетна издръжка за осъществяване на социални, здравни, образователни, културни, спортни и други дейности. Решението се приема с мнозинство повече от 2/3 от общия брой на съветниците. Въз основа на решението на Общинския съвет Кметът на Общината сключва договор за учредяване правото на ползване.

(5) Когато лицата на които може да се учреди право на ползване, са определени изрично в закон, то се учредява без търг или конкурс, след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от съветниците.

Нова редакция

Чл.51 (4) Безвъзмездно право на ползване на имоти и вещи частна общинска собственост се учредява с решение на Общинския съвет, без търг или конкурс, на юридически лица, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, на Закона за закрила на културата, на Закона за физическото възпитание и спорта, както и на читалища, и юридически лица на бюджетна издръжка за осъществяване на социални, здравни, образователни, културни, спортни и други дейности. Решението се приема с мнозинство повече от 2/3 от общия брой на съветниците. Въз основа на решението на Общинския съвет Кметът на Общината сключва договор за учредяване правото на ползване.

(5) Когато лицата на които може да се учреди право на ползване на имоти и вещи общинска собственост, са определени изрично в закон, то се учредява без търг или конкурс, след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от съветниците.

21. Чл.55, ал. 2 придобива следния вид:

Стара редакция

(2) Върху определените по реда на горната алинея УПИ Кметът на Общината със своя заповед може да учредява право на строеж на социални жилища, без търг или конкурс, на лица с установени жилищни нужди, на жилищностроителни кооперации или сдружения, в които членуват лица с установени жилищни нужди. Цените при които се учредява правото на строеж се определят от Общинския съвет на единица кв.м. застроена площ в зависимост от населеното място, местонахождението на терена и градоустройствените показатели.

Нова редакция

(2) Върху определените по реда на горната алинея УПИ след решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците се учредява право на строеж на социални жилища, без търг или конкурс, на лица с установени жилищни нужди, на жилищностроителни кооперации или сдружения, в които членуват лица с установени жилищни нужди. Цените на правото на строеж се одобряват с решение на Общинския съвет въз основа на оценка на лицензиран оценител.

22. В чл.55 се създава нова алинея 5.

Стара редакция

Чл.55 (1) По предложение на Кмета на Общината Общинският съвет определя в границите на населените места отделни урегулирани поземлени имоти, предназначени за изграждане на социални жилища.

(2) Върху определените по реда на горната алинея УПИ Кметът на Общината със своя заповед може да учредява право на строеж на социални жилища, без търг или конкурс, на лица с установени жилищни нужди, на жилищностроителни кооперации или сдружения, в които членуват лица с установени жилищни нужди. Цените при които се учредява правото на строеж се определят от Общинския съвет на единица кв.м. застроена площ в зависимост от населеното място, местонахождението на терена и градоустройствените показатели.

(3) Лицата на които се учредява право на строеж по предходните алинеи трябва да имат установена жилищна нужда. Жилищната нужда и поредността на лицата на които се учредява правото на строеж се определят по реда на Наредбата по чл.45а ЗОС.

(4) Правото на строеж се учредява с писмен договор в който се включват ограниченията по чл.49а ЗОС, както и допълнителни задължения на суперфициаря.

Нова редакция

(5) Лица,на които е учредено право на строеж по реда на ал.2 и са одобрили работен инвестиционен проект за реализиране на правото на строеж с РЗП по-голяма от 200 кв.м.,но не са изградили сградата в груб строеж, могат да заплатят разликата между първоначално учреденото право на строеж и новата по-голяма площ, но не повече от 300 кв.м. на цени, по които им е учредено първоначалното право на строеж. В този случай кметът на общината издава заповед и сключва договор за учредяване на право на строеж, върху допълнителната площ.

23. Чл.56, ал.1 се променя както следва:

Стара редакция

(1) Продажбата на движими вещи-частна общинска собственост се извършва след провеждане на публичен търг, насрочен със заповед на Кмета на Общината.

Нова редакция

Чл. 56 (1) Продажбата на движими вещи-частна общинска собственост се извършва след провеждане на публичен търг, насрочен със заповед на Кмета на Общината.

Движимите вещи, които подлежат на разпореждане, могат да бъдат машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар, излишни, негодни и/или бракувани движими вещи и отделни възли и детайли от тях, както и придобити материали от разчистване на строителни площадки.

24. Чл.59 се променя както следва:

Стара редакция

Чл. 59 Бракуването на движими вещи – частна общинска собственост със заповед на Кмета на Общината по реда на Закона за счетоводството.

Нова редакция

Чл. 59 (1) Негодни и ненужни вещи, установени с протокол от назначена специално за целта комисия, се бракуват със заповед на Кмета на Общината по реда на Закона за счетоводството.

(2) Стойността на движимите вещи по ал.1 се определя от комисия, назначена със заповед на кмета на общината, а при необходимост-от независим оценител.

(3) Бракувани и/или негодни движими вещи на стойност 5 000 лв. и над 5 000 лв. се продават чрез провеждане на търг от кмета на общината.

(4) В случаите, когато се продават бракувани и /или негодни вещи под 5 000 лв., продажбата се извършва от комисия, определена със заповед на кмета на общината.

(5) Продажбата се обявява на интернет-страницата на община Средец. Потенциалните купувачи представят писмени оферти в 5-дневен срок от обявлението.

(6) Комисията по ал.2 провежда заседание и разглежда подадените оферти до 5 дни от изтичане на срока по ал.3, като за купувач се определя кандидатът, предложил най-висока цена.

25. Чл.61, ал.3 се променя както следва:

Стара редакция

(3) Комисията по ал.2 включва представители на общинската администрация и избрани от Общинския съвет общински съветници. Съветниците, които се включват в състава на комисията се определят на всеки шест месеца с решение на Общинския съвет. В състава на комисията задължително се включва кметът на кметството или кметския наместник на чията територия се намира имотът предмет на процедурата, както и служители от отделите “Икономическо развитие и общинска собственост”,”Земеделие и гори” и и поне един правоспособен юрист. Комисията се състои не по малко от седем членове, като се включват поне двама общински съветника от различни политически групи. Комисията може да заседава и приема решения при кворум две трети от всички членове и с мнозинство повече от половината от всички членове. Дейността на комисията се организира и ръководи от председател, назначен от Кмета на Общината.

Нова редакция

(3) Комисията по ал.2 включва представители на общинската администрация и избрани от Общинския съвет общински съветници. Съветниците, които се включват в състава на комисията се определят на всеки шест месеца с решение на Общинския съвет. В състава на комисията задължително се включва кметът на кметството или кметския наместник на чията територия се намира имотът предмет на процедурата, както и служители от дирекциите “Икономическо развитие, земеделие и гори, и управление на европейски проекти и програми“ и „Местни приходи и общинска собственост”. Поне един от членовете на комисията следва да бъде правоспособен юрист. Комисията се състои не по малко от седем членове, като се включват поне двама общински съветника от различни политически групи. Комисията може да заседава и приема решения при кворум две трети от всички членове и с мнозинство повече от половината от всички членове. Дейността на комисията се организира и ръководи от председател, назначен от Кмета на Общината.

Членовете на комисията по ал.(2) декларират писмено, че като участници в производството, в качеството си на длъжностни лица, не са заинтересовани от изхода му и нямат с никой от заинтересованите лица отношения, пораждащи основателни съмнения за безпристрастие, както и че липсват обстоятелства за наличие на частен интерес по смисъла на чл.10, ал.2 на АПК и чл.63, ал.3 от ЗПКОНПИ.

26. В чл.64 се създават нови алинеи 6 и 7.

Стара редакция

Чл. 64 (1) В изпълнение на решението за провеждане на публичен търг по реда на Наредбата, Кметът на Общината издава заповед, с която открива тръжната процедура.

(2) Заповедта по ал.1 за откриване на процедурата по провеждане на публичен търг задължително съдържа:

1. Пълна индивидуализация на имота или вещите, предмет на търга. Посочват се площ, граници, номерация по ПУП, други особености.

2. Видът на търга- с явно или тайно наддаване

3. Начална тръжна цена

4. Начин и срок на плащане на цената, обезпечения и други условия по сключване на окончателния договор със спечелилия търга.

5. Дата, място и час на провеждане на търга

6. Депозит за участие в размер на 10% от първоначалната цена и цена на тръжната документация.

7. Списък на документите, които се изискват за представяне от участниците и за допускане до участие в търга

8. Срок за закупуване на тръжната документация и регистриране за участие в търга.

9. Начин и време на извършване на огледа.

(3) (Решение ОбС № 477/26.10.2010г.) Пълният текст на заповедта по ал.2 се публикува на интернет страницата на Общината и се поставя на информационното табло в сградата на общинска администрация. Част от заповедта, съдържаща информация за: пълната индивидуализация на предмета на търга, вид на търга, начална тръжна цена, дата, място, час на провеждане на търга както и къде може да се прочете пълния текст на обявата се публикува в един национален ежедневник при разпореждане или в регионален ежедневник при управление с имоти и вещи общинска собственост.

(4) Срокът от публикуване на заповедта до провеждане на търга не може да бъде по-малък от 7 дни и по-дълъг от 21 дни.

(5) Приемането на заявления за участие се извършва от общинската администрация. Внесената от участниците в търга заявления и документи се съхраняват от председателя на комисията или определено от него лице.

Нова редакция

(6) Заявленията с получения входящ номер се вписват в „Регистър на заявленията“,където се отбелязват заявителя, датата и часа на входиране на заявлението.

(7) След изтичане на срока за подаване на заявленията, същите се предават срещу подпис на председателя на комисията или определено от него лице.

27. Чл.72, ал.4 се отменя.

Стара редакция

Чл. 72 (4) Към всяко предложение се прилага депозит за участие, документи установяващи самоличността на участника физическо лице или удостоверение за регистрация на участник юридически лице и решение на управителния му орган за участие в търга и предлагания размер на цена.

28. Чл.76 ал.1 и ал.2 се променят както следва:

Стара редакция

Чл. 76 (1) Внесените депозити за участие в търга се възстановяват след издаване на заповедта на Кмета на Общината по чл. 75, на всички участници които са заявили участие и са се явили на търга, но не са го спечелили.

(2) Не се възстановяват депозитите на участниците, коита са подали заявление за участие, но не са се явили на публичния търг с явно наддаване или не са подали наддавателно предложение при публичен търг.

Нова редакция

Чл. 76 (1) Внесените депозити за участие в търга се възстановяват в 14 дневен срок след влизане в сила на заповедта на Кмета на Общината по чл. 75, на всички участници които са заявили участие и са се явили на търга, но не са го спечелили.

(2) Не се възстановяват депозитите на участниците, коита са подали заявление за участие, но не са се явили на публичния търг с явно наддаване или не са подали първо наддавателно предложение.

29. Чл.77 ал.1 се променя както следва:

Стара редакция

Чл. 77 (1) В случай, че лицето, което е обявено за спечелило търга не изпълни в седемдневен срок от връчване на заповедта задължението за внасяне на цената или нейната първа вноска / при разсрочено плащане / се счита, че се е отказало от участие. Внесеният депозит се задържа за сметка на общината.

Нова редакция

Чл.77 (1) В случай, че лицето, което е обявено за спечелило търга не изпълни в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта, задължението за внасяне на цената, или нейната първа вноска / при разсрочено плащане / се счита, че се е отказало от участие. Внесеният депозит се задържа за сметка на общината.

30. Чл.78 се променя както следва:

Стара редакция

Чл. 78 След влизане в сила на заповедта по чл. 75 и заплащане на цената или нейната първа вноска / при разсрочено плащане / Кметът на Общината сключва с посоченото лице договор.

Нова редакция

Чл. 78 В срок от четиринадесет дни, считано от влизане в сила на заповедта по чл. 75 и заплащане на цената или нейната първа вноска /при разсрочено плащане/, Кметът на Общината сключва с посоченото лице договор.

31. Чл.84 се променя както следва:

Стара редакция

Чл. 84 Наемател на общински имот, който наруши забраните за неговото пренаемане, съвместно ползване по договор с трети лица или за използването му за стопанска и производствена дейност се наказва с глоба в размер до 2000 лв., а ако е едноличен търговец или юридическо лице с имуществена санкция в размер до 20 000 лв.

Нова редакция

Чл. 84 Наемател на общински имот, който наруши забраните за неговото пренаемане, съвместно ползване по договор с трети лица или за използването му за стопанска и производствена дейност се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв., а ако е едноличен търговец или юридическо лице с имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.

32. Чл.85 се променя както следва:

Стара редакция

Чл. 85 Който без законно основание завземе общински имот, се наказва с глоба до 5000лв., а ако е едноличен търговец или юридическо лице до 50 000лв.

Нова редакция

Чл.85 (1) Който без законно основание завземе имот – общинска собственост, се наказва с глоба от 200 до 2 000 лв., съответно с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв.

(2) При повторно нарушение глобата е от 500 до 5 000 лв., а имуществената санкция е от 5 000 до 50 000 лв.

33. Чл.86 се променя както следва:

Стара редакция

Чл. 86 Който не изпълни заповед или решение в едномесечен срок от влизането им в сила за освобождаването на общински имот се наказва с глоба до 5000 лв., а ако е едноличен търговец или юридическо лице до 50 000 лв.

Нова редакция

Чл.86 Лицата, които в указания срок не изпълнят заповедта или решението за освобождаването на имота – общинска собственост, се наказват с глоба от 1000 до 5 000 лв., съответно с имуществена санкция от 5 000 до 50 000 лв.

Споделяне: