Общинска администрация Средец / Република България

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 28.02.2023 г. за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

М О Т И В И

КЪМ ПРОЕКТ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

1.Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:

Промените в проекта на Наредбата имат за цел постигане на максимална актуалност на текстовете и премахване на противоречията с нормативните актове от по-висока степен.

След дадени препоръки при извършен одит от Сметна палата за периода 01.01.2018-31.12.2019 г., Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Средец е изменена и допълнена с Решение № 580 от 31.08.2022 г. на общинския съвет.

От извършена проверка на 23.02.2023 г. за изпълнението на препоръките, бе констатирано, че установените несъответствия в разпоредбите на наредбата са приведени в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, с изключение на:

- извършване на замяна на имоти или на право на строеж; за разширяване на вече учредено право на строеж, което е реализирано в по-голям обем, отколкото при учредяването му; учредяване на право на строеж на социални жилища; неопределен ред за отдаване под наем на имоти за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации; отпадане на Раздел третиОбщински жилища и право на строеж за изграждане на социални жилища“ поради преместване на текстовете от раздела в Наредба за условията и реда за установяване

на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец“, при актуализирането й в следващо заседание на Общински съвет; неактуализирани базисни наемни цени в продължение на 11 години; при административно-наказателните разпоредби – неясни текстове по отношение на извършените нарушения; срок за сключване на договор след влизането в сила на заповедта за проведен търг/конкурс.

2.Цели, които се поставят с предлагания проект на Наредба:

Целта на наредбата е да се уредят обществените отношения, свързани с реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.Наредбата регламентира правата и задълженията, както на физическите и юридически лица, така и правата и задълженията на общинската администрация и общинския съвет. С изменението на наредбата се осъществява основната цел- за пълно, ясно и законосъобразно регламентиране на обществените отношения в тази сфера.

3.Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба:

Уреждане на обществените отношения, свързани с реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в по - голяма пълнота и прецизност и преодоляване недостатъците, констатирани в практиката по прилагането на настоящата наредба.

4.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

За прилагането на наредбата не са необходими финансови средства.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република България:

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Настоящата Наредба е подзаконов нормативен акт и нейните разпоредби са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

ПРОЕКТ

НА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост приета с Решение №137/30.09.2008 г. на Общински съвет Средец, последно изм. с Решение №580 / 31.08.2022 г. /.

Р Е Ш Е Н И Е:

І. Общински съвет Средец приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, в следния смисъл:

  1. Създава се нов Чл.17А със следния текст:

„Със заповед на кмета на общината се предоставят под наем помещения за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организиции. Договорът се сключва за срок от 2 години. Наемните цени се определят в Приложение 1 от НРПУРИВОС, с Решение на Общински съвет.

Договорът може да бъде прекратен по реда и условията на чл.15 ЗОС със заповед на Кмета на Общината.

  1. Чл.19, ал.4 се променя както следва:

Стара редакция:

Чл.19 (4) След изтичане на срока по ал.3, Кметът на Общината сключва договор за наем. В договорът за наем задължително се определя наемната цена, срока и начина на плащане, разпределянето на разноските по поддръжката на имота, отговорността на наемателя за причинени вреди, задължението на наемателя да извърши определени ремонти и подобрения и тяхното заплащане, както и други условия свързани с ползването на имота. Срокът по наемния договор не може да бъде по-дълъг от десет години. Не се допуска продължаване чрез анекс на срока на вече сключени договори за наем за общ период над десет години.

Нова редакция:

Чл.19 (4) В 7 дневен срок от влизане в сила на заповедта наемателят заплаща наемната цена. В 14 дневен срок от извършване на плащането, Кметът сключва договор. В договора за наем задължително се определя наемната цена, срока и начина на плащане, разпределянето на разноските по поддръжката на имота, отговорността на наемателя за причинени вреди, задължението на наемателя да извърши определени ремонти и подобрения и тяхното заплащане, както и други условия свързани с ползването на имота. Срокът по наемния договор не може да бъде по-дълъг от десет години. Не се допуска продължаване чрез анекс на срока на вече сключени договори за наем за общ период над десет години.

  1. Създава се нов Чл.19А със следния текст:

Чл.19А Настаняването под наем на общински ателиета и гаражи се извършват по общия ред определен в настоящата наредба.

  1. Създава се нов Чл.41А със следния текст:

Чл.41А Продажбата и замяната на общински ателиета и гаражи се извършват по общия ред определен в настоящата наредба.

  1. Отменя се - Раздел трети

Общински жилища и право на строеж за изграждане на социални жилища

6. Чл.69 (2) се променя както следва:

Стара редакция:

Чл.69 (2) Стъпката на наддаване при публичен търг с явно наддаване се определя в размер на не по-малко от 5 % от първоначалната тръжна цена и се определя от комисията.

Нова редакция:

Чл.69 (2) Стъпката на наддаване при публичен търг с явно наддаване се определя в размер на не по-малко от 5 % от първоначалната тръжна цена и се определя със Заповедта на Кмета по чл. 64.

7.В Глава седма „ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“

§ 1 По смисъла на настоящата наредба – се добавя т.5 със следния текст:

т.5 „Завземане без законно основание на общински имот“ е самонастаняване, ограждане, извършване на строителни дейности, създаване на нерегламентирано сметище в имота.

8.. Приложение 1 се променя както следва:

Приложение 1

НАЕМНИ ЦЕНИ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Видове дейности/зони

Площ до

50 кв.м.

в лв.

БИЛО

Площ до

50 кв.м.

в лв.

СТАВА

БИЛО

СТАВА

Площ над

50 кв.м.

в лв. БИЛО

Площ над

50 кв.м.

в лв. СТАВА

I. За социални,културни и образователни мероприятия, помещения за синдикални и обществени организации, и НПО за месец

1.00

2,00

II. За офиси на фирми и административно-правни услуги за месец:

1. В гр.Средец:

I-ва зона

II-ра зона

III-та зона

2. В селата

2.50

2.30

2.00

1.80

2,80

2,60

2,30

2,10

1.25

1.15

1.00

0.90

1,70

1,55

1,40

1,30

III. За търговска дейност за месец:

1. В гр.Средец :

I –ва зона

II –ра зона

III –та зона

2. В селата

3.10

2.70

2.20

2.00

3,50

3,10

2,60

2,40

1.55

1.35

1.10

1.00

1,70

1,50

1,25

1,15

IV. За производствена дейност, услуги и други подобни за месец:

1. В гр.Средец:

I- ва зона

II-ра зона

III-та зона

2. В селата

2.40

2.20

2.00

1.80

2,80

2,60

2,40

2,20

1.20

1.10

1.00

0.90

1,60

1,50

1,40

1,30

V. Ателиета и кабинети за творческа дейност за месец

1.00

2,00

VI. (Изм. с Решение ОбС № 718/30.01.2019 г.)

Лекарски и стоматологични кабинети за месец . / на кв.м. за месец /

30.00

1. ( 3.00 лв.на кв.м. наета площ явяваща се 10% от базисна месечна наемна цена -30.00 лв.

за лекари-лица по чл.102, ал.3 от ЗЛЗ.)

2.( 6.00 лв.на кв.м. наета площ явяваща се 20% от базисна месечна наемна цена-30.00 лв.

за заварени сключени договори за наем с лица извън тези по смисъла на чл.102, ал.3 от ЗЛЗ.)

VII. Празни терени за месец :

1. В гр.Средец:

I-ва зона

II-ра зона

III-та зона

2. В селата

2.10

1.90

1.50

1.30

2,40

2,20

1,80

1,60

1.05

0.95

1.25

1.15

1,50

1,40

1,30

1,30

VIII. Празни терени в регулация за селскостопанско ползване за месец

26.00 лв./дка

30,00

лв./дка

IX. Жилищни имоти за месец

  1. В гр.Средец
  2. В селата

0.55

0.35

0,65

0,45

X. Язовири за година

17.00 лв./дка

18,00

XI. Урбанизирани територии извън населените места – ТК“Божура“ за месец.

50.00 лв./дка

70,00 лв./дка

XII. (Нова с Решение ОбС № 359/27.01.2010 г.)

Сгради със селскостопанско предназначение за месец

0.05 лв./кв.м.

0,15 лв./дка

XIII. (Нова с Решение ОбС № 435/26.06.2013 г.)

Обекти в недобро техническо състояние (установено от специалисти)

към датата на отдаването под наем и при други обстоятелства:

1. В гр.Средец

2. В селата

0.45

0.30

0,60

0,45

0.35

0.20

0,50

0,35

ХIV. (Нова с Решение ОбС № 191/28.10.2020 г.)

Други дейности:

1. Тоалетна-WC

2. Имот за паркинг с автомивка

3. Открити прилежащи площи към обекти

0.50 лв./кв.м. за месец;

1.50 лв./кв.м. за месец;

0.50 лв./кв.м. за месец

Забележка: Цените са без включен ДДС.

Споделяне: