Общинска администрация Средец / Република България

Проект на наредба за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

ПРОЕКТ НА

Наредба за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок,считано от 27.05.2022 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси на територията на община Средец.

Докладната записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

М О Т И В И

КЪМ

Проекта на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

1.Причини,налагащи изменение и допълнение на наредбата:

В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец не е предвидена такса за случаите, в които длъжностното лице по гражданско състояние сключва граждански брак извън сградата на общинска администрация, на места избрани от младоженците или така наречения “изнесен ритуал“. Предвид това,че нараства интересът от граждани за сключване на граждански брак извън сградата на община Средец, на нетрадиционни места,възниква необходимост от въвеждане на такса за сключване на граждански брак извън сградата на общинска администрация ( изнесен ритуал ).

Чл.8 от Семейният кодекс дава възможност за сключване на граждански брак на друго публично място.

За да удовлетворим желанията на гражданите за сключване граждански брак на друго публично място, е необходимо да се определи такса, с която да се компенсират направените разходи на администрацията по предоставяне на услугата.Това налага ангажирането на допълнителен ресурс,свързан с транспортни разходи,осигуряване на униформено облекло, обучение на длъжностното лице по гражданско състояние и работа извън работно време.

2. Цели, които се поставят с предлаганият проект на Наредбата:

Целта на проекта за допълнение на Наредбата е да се отговори на очакванията на гражданите за нови и различни начини за предоставяне на услугата по сключване на граждански брак.

3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба:

Удовлетворяване на исканията и интересите на гражданите за сключване на граждански брак на избрани от тях места, до повишаване приходите на община Средец от този вид услуга.

4.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

За прилагането на нормативния акт не се необходими финансови средства.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство,Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганият проект не противоречи на действащата нормативна база и е в синхрон със законовите норми .

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СРЕДЕЦ

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец

Относно: Приемане на нова такса в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец не е предвидена такса за случаите, в които длъжностното лице по гражданско състояние сключва граждански брак извън сградата на общинска администрация, на места избрани от младоженците или така наречения „изнесен ритуал“. Тъй като нараства интересът от граждани за сключване на граждански брак –„изнесен ритуал“ , на нетрадиционни места, възниква необходимост от въвеждане на такса за сключване на граждански брак извън сградата на общинска администрация (изнесен ритуал ). Член 8 от Семейния кодекс дава възможност за сключване на граждански брак на друго публично място.

Във връзка с горе изложеното , на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет гр.Средец да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1. Приема допълнението на местните такси и цени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец както следва:

ГЛАВА ТРЕТА

Цени на неуредени със закон услуги,оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица

Чл.67. Общински съвет Средец определя следните услуги и цените за тях,както следва:

Създава се нова точка със следното съдържание :

лв. /без ДДС/

№ по ред

Вид услуга

Цена

Сключване на граждански брак извън сградата на

община Средец (изнесен ритуал )

150

Допълнението в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец влиза в сила от 01.06.2022 г.

Споделяне: