Общинска администрация Средец / Република България

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок,считано от 22.07.2022 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси на територията на община Средец.

Докладната записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

М О Т И В И

КЪМ

Проекта на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

1.Причини,налагащи изменение и допълнение на наредбата:

В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец не е предвидена цена за паркиране на автомобили . Предвид това, че има запитване и желание от граждани и фирми да заплащат паркинг място , възниква необходимост от определяне и въвеждане на цена за паркиране.

За да се удовлетворят желанията на гражданите , е необходимо да се определят и обозначават места в града за паркиране на автомобили .

2. Цели, които се поставят с предлаганият проект на Наредбата:

Целта на проекта за допълнение на Наредбата е да се отговори на очакванията на гражданите за нови и различни начини за предоставяне на услуга.

3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба:

Удовлетворяване на исканията и интересите на гражданите и фирми за определяне на цена за паркиране на автомобили с обозначени за целта места.

4.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

За прилагането на нормативния акт не се необходими финансови средства.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство,Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганият проект не противоречи на действащата нормативна база и е в синхрон със законовите норми .

Ресурси
Споделяне: