Общинска администрация Средец / Република България

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет Средец

Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На първото заседание на Общински съвет – Средец с Решение №2 от 09.11.2023 г. се избра временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. След утвърждаване на проекта за Правилник изработен от комисията, следва същият да бъде приет на заседание на Общинския съвет.

Мотиви за приемане на Правилника:

  1. Причините за приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2023 -2027 г. е конституирането на новоизбраният общински съвет, след провеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Предложеният проект за Правилник е разработен в голямата си част въз основа на досега действащия Правилник, тъй като нормите в него са осигурили добра организация на работата на досегашния общински съвет. Промените, които се предлагат в новия проект са свързани с изменения настъпили в законодателството на Република България и нови предложения, които ще осигурят по-добра организация на дейността на Общинския съвет.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния акт – не са необходими.
  2. Очаквани резултати от прилагането – създаване на правила за работата на органа на местното самоуправление.
  3. Съответствие с правото на Европейския съюз: Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2023 -2027 г. е в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация и разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност.

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считано от 17.11.2023 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвидения в чл.26, ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Средец, мандат 2023 – 2027 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за град Средец. Предложенията могат да бъдат депозирани на адрес: гр. Средец, пл. „България“ №8, в деловодството на Общински съвет - Средец или на следния електронен адрес: [email protected] в срок до 01.12.2023 г. включително.

На 16.11.2023 г. временната комисия проведе своето заседание и след разглеждане и обсъждане на направените предложения взе следното Решение:

  1. Утвърждава проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
  2. Възлага на Председателя – Динко Цъцаров в изпълнение на чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове да публикува проекта за Правилника на интернет страницата на община Средец и да внесе в Общинския съвет докладна записка и предложение за приемане на проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация внасям за обсъждане проект на Правилника и Ви предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Приложение: Протокол от временна комисия за изработване проект за Правилник;

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

С уважение,

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: