Общинска администрация Средец / Република България

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок,считано от 01.03.2023 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец.

Докладната записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

М О Т И В И

КЪМ

Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец

1.Причини,налагащи изменение и допълнение на наредбата:

Несъответствие с нормативните актове от по-висока степен по отношение на:

  • Заплащане на разходите във връзка с продажба на жилища /режийни разноски/.
  • Отделни текстове в Наредбата се позовават/препращат към нормативни актове, които са изменени или изцяло отменени.
  • Начина на определяне цените на жилищата предназначени за продажба./не по методика а от лицензиран оценител/
  • Общински жилища и право на строеж върху имоти частна общинска собственост,отредени за изграждане на социални жилища ./отпаднал раздел 3-ти от глава четвърта от НРПУРИВОС и прехвърлен в чл.17А от настоящата наредба/.
  • Основание за разширяване обхвата на забраните при извършването на замяна с общински жилища.
  • Условията и реда за настаняване под наем по пазарни цени на свободни общински жилища, за които няма нуждаещи се граждани, отговарящи на условията по чл.43 и чл.45 от ЗОС.
  • Деклариране на изискванията по смисъла на чл.10 ал.2 на АПК и чл.63 ал.3 от ЗПКОНПИУ от комисията по картотекиране на нуждаещите се граждани .
  • Определяне на нови наемни цени на общински жилища, с което се отменя т.IX от приложение №1 „Базисни наемни цени на имоти общинска собственост“ от НРПУРИВОС.

2. Цели, които се поставят с предлаганият проект на Наредбата:

Целта на проекта за изменение на Наредбата е да се приведе нормативният акт в съответствие със законовите изисквания от по висока степен, приложими при настаняване под наем , продажба и замяна на общински жилища.

3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба:

Подобряване управлението на общинските жилища, като се спазват условията и реда за настаняване под наем , продажба и замяна на общинските жилища.

4.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

За прилагането на нормативния акт не се необходими финансови средства.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство,Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганият проект не противоречи на действащата нормативна база и е в синхрон със законовите норми .

ПРОЕКТ

НА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец приета с Решение № 231 /29.09.2005 г. на Общински съвет Средец, последно изм. с Решение №567 / 27.07.2022 г. /.

Р Е Ш Е Н И Е:

І. Общински съвет Средец приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец, в следния смисъл:

1.Чл.10, ал.2 се отменя.

2.Чл.14, ал.1, т.1 придобива следния текст:

т.1 „ Правоимащи по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове“

3. Чл.15 (2) и (3) се променят както следва:

Чл.15 (2) „Наематели на общински жилища, които са правоимащи по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове, включени в окончателния списък по чл. 7 от същия закон, могат да закупят жилището, в което са настанени.

(3) Спестител – правоимащ по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове може да закупи свободно жилище, ако е обявено за продажба и ако е включен в окончателен списък по чл. 7 на същия закон. Продажбата се извършва по реда на Правилник за прилагане на закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове .

4. Чл.16 (2 ) , (4) , (7 ) , (8) се променят както следва:

(2) Кметът на Общината, след положително становище на комисията по чл. 22 възлага изготвяне оценка на жилището на лицензиран оценител.

(4) /Изм. с Решение №427/23.05.2013г./ Кметът на общината издава заповед, в която се посочва: вида и местонахождението на жилището, купувача, цената и други дължими данъци и такси, и срок на плащане не по дълъг от валидността на пазарната оценка. С решение на общинският съвет срокът на плащане може да бъде удължен при други обстоятелства, след изготвено мотивирано предложение от кмета на общината.

(7) След заплащането на цената, на дължимите данъци и такси в посочения в заповедта срок, кметът на общината сключва договор. Продажбата се счита за извършена от датата на сключване на договора;

(8) Договорът за продажба се вписва от и за сметка на купувача в службата по вписвания по местонахождение на имота. Отписването на имота от актовите книги се извършава по служебен път .

5. Чл.17, ал.(1) и (2) се променят както следва:

(1) Замяна на общински жилища, с жилищни имоти, собственост на държавата, на физически или юридически лица се извършва по реда на чл. 40 от ЗОС, освен в случаите по чл. 49, ал. 2 от ЗОС Замяната се допуска за свободно общинско жилище, за които няма нуждаещи се граждани, отговарящи на условията по чл. 18.

(2) Замяната на общински жилища с жилищни имоти на физически лица в изпълнение на социални програми, приети от общинския съвет се осъществява по реда на чл. 49, ал. 2 от ЗОС и чл. 41, ал. 2 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

6. Създава се нов чл.17А със следния текст:

Чл. 17А (1) По предложение на Кмета на Общината Общинският съвет определя в границите на населените места отделни урегулирани поземлени имоти, предназначени за изграждане на социални жилища.

(2) Върху определените по реда на горната алинея УПИ след решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците се учредява право на строеж на социални жилища, без търг или конкурс, на лица с установени жилищни нужди, на жилищностроителни кооперации или сдружения, в които членуват лица с установени жилищни нужди. Цените на правото на строеж се одобряват с решение на Общинския съвет въз основа на оценка от лицензиран оценител.

(3) Лицата на които се учредява право на строеж по предходните алинеи трябва да имат установена жилищна нужда. Жилищната нужда и поредността на лицата на които се учредява правото на строеж се определят по реда на чл. 18 от настоящата наредба, като комисията по чл. 22 разглежда в двумесечен срок подадените заявления и декларации и взема решение. Решението на комисията се съобщава и се обжалва по реда на АПК .

(4) Правото на строеж се учредява с писмен договор в който се включват ограниченията по чл.49а ЗОС, както и допълнителни задължения на суперфициаря.

7. Създава се нов чл.18 А със следния текст:

Чл.18А (1) Свободни общински жилища, в които няма нуждаещи се граждани, отговарящи на чл.7 и чл.18 от наредбата , могат да се отдават по пазарни цени.

(2) Пазарната цена се определя от лицензиран оценител и се приема от общинския съвет.

(3). Лицата подали заявление за наемане на жилища по ал.1 не трябва да притежават собствен жилищен имот на територията на общината и да нямат просрочени задължения към нея.(липсата на задължения се проверяват по служебен път).

8. Чл.19 (1) се отменя.

9. В Чл.22 (1) се създава нова точка 1 със следния текст:

1.Членовете на комисията попълват декларация по образец, с която удостоверяват, че: 1 като участници в производството, в качеството си на длъжностни лица, не са заинтересовани от изхода му; 2. нямат с някой от заинтересованите лица отношения,пораждащи основателни съмнения за безпристрастие; 3. липса на обстоятелства за наличие на частен интерес по смисъла на чл.10, ал.2 от АПК и чл.63, ал.3 от ЗПКОНПИ.

10. Чл.22, ал.3 се променя както следва:

(3) Решението на комисията се съобщава и се обжалва по реда на АПК

11. Чл.25 ( 3 ) се променя както следва :

(3) Изваждането от картотеката се извършва с решение на комисията по чл. 22. Решението се съобщава и се обжалва по реда на АПК.

12. Чл.30 ( 4 ) се променя както следва:

(4) /Изм. с Решение №567/27.07.2022г./ Когато жилището надвишава нормите за жилищно задоволяване по предходните алинеи, за жилищната площ над тези норми се заплаща наемна цена определена в Приложение №1 към наредбата.

13. Създава се нов Чл.32А със следния текст:

Чл. 32А. Лицата отговарящи на условията по чл. 4, т 2 и 3 подават заявление до кмета на общината, придружено с документи, удостоверяващи обстоятелствата. В 14 дневен срок комисията по настаняване взема решение и прави съответното предложение до кмета на общината. Настаняването под наем се извършва настанителна заповед на кмета на Общината, въз основа на която се сключва писмен договор за отдаване под наем.

14. Създава се приложение № 1 „ Наемни цени на жилища – общинска собственост“, в което се определят нови наемни цени на жилища-общинска собственост.

Приложение № 1

НАЕМНИ ЦЕНИ НА ЖИЛИЩА-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Жилища по населени места

До установените норми за жилищно задоволяване

След установените норми за жилищно задоволяване

на кв.м. площ / на месец

на кв.м. площ / на месец

В гр. Средец

Ведомствени

0,65 лв.

1,00 лв.

0,90 лв.

1,30 лв.

В селата

0,45 лв.

0,55 лв.

  • С настоящото приложение се отменя т. IX от приложение №1 „Базисни наемни цени на имоти общинска собственост“ от НРПУРИВОС.
Споделяне: