Общинска администрация Средец / Република България

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 17.02.2023 г. за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

Проектът с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

М О Т И В И

КЪМ

Проекта на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

1.Причини,налагащи изменение на таксите и цените в наредбата:

Основната причина за приемането на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец, е установена необходимост от актуализиране на размера на някои местни такси и цени на услуги, с цел спазване принципите, въведени в чл. 8, ал. 1, т. 1-3 от ЗМДТ, при което чрез таксите не само да бъдат възстановени пълните разходи на общината по предоставянето на услугата, но и таксата да е предпоставка за повишаване качеството на предлаганите услуги и за постигане на по-голяма справедливост при заплащане на местните такси.

Измененията, залегнали в проекта на Наредбата са в Глава втора „Местни такси“, Раздел I“Такса битови отпадъци“ в чл.23 и чл.25, където се променя срока за подаване на декларации и Раздел V „Такси за административни услуги“ чл.43, т.8 и т.16, в които се определя размера на такси и услуги извършвани в общината за дейности в горско стопанство,които се нуждаят от сериозна актуализация, тъй като са приети през 2018 година и вече повече от 4 години не са променяни.

Налагащата се промяна в чл.23 и чл.25 от наредбата е във връзка с писмо на Окръжна прокуратура-Бургас № 7414 / 19.01.2023 г. с което след извършена проверка се предлага стриктно съобразяване с нормативния акт от по-висок ранг.

Следващата актуализация касае промяна на цените за маркиране и сортиментиране на дървесина на корен, както и цени за обли дървени материали, дърва за горене и вършина по чл.71 ал.1 т.7 за физически лица от НУРВИДГ.

С промените се цели намирането на по-справедливо формиране на местните такси и услуги касаещи дейности в горското стопанство, предлагани от ОП „Общински гори“ Средец. Някои от определените местни такси и цени на услуги не включват реално направените разходи при предоставянето на услугата.

2. Цели, които се поставят с предлаганият проект на Наредбата:

С настоящите промени се цели да се уредят отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставени на физически и юридически лица услуги, реда и срока за тяхното събиране на територията на община Средец, както и актуализиране на цените на някои от услугите, предлагани от общинска администрация за дейности в горско стопанство.

В текста на чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ изчерпателно са изброени всички видове такси, които общините събират, а съгласно ал. 2 пак там - за всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1 от същия член, в правомощията на общинския съвет е да определя цената на съответната услуга или право.

Съгласно чл. 8 от ЗМДТ общинският съвет определя размера на таксите при спазване на съответните принципи.

3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба

  • Въвеждане на законосъобразни разпоредби, които не противоречат на разпоредбите на чл.71 т.2 и т.3 от ЗМДТ, където е регламентиран срок до 31 октомври на предходната година.
  • По справедлив метод по който се определя размера на цените за предоставените услуги от ОП „Общински гори“ Средец. С приходите от цените на услугите ще се финансират разходите свързани с по качественото им изпълнение.

4.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

За прилагането на нормативния акт не се необходими финансови средства.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство,Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганият проект не противоречи на действащата нормативна база и е в синхрон със законовите норми.

ПРОЕКТ

НА

Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец приета с Решение № 685/21.12.2018 г. на Общински съвет Средец, последно изм. с Решение № 1534/22.12.2022 г. на АС-Бургас

Р Е Ш Е Н И Е:

І. Общински съвет Средец приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец, в следния смисъл:

ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ ТАКСИ

Раздел I

Такса битови отпадъци

Чл.23. (1) Когато таксата се определя според количеството на битови отпадъци, собствениците на имоти подават декларация в Дирекция „Местни приходи и общинска собственост“ (МПОС) при община Средец до 31-и октомври на предходната година. За придобитите през годината имоти, декларацията се подава в 30-дневен срок от датата на придобиването им.

Чл.25. (5) Собствениците на имоти, които удостоверяват с декларация по образец, че имотът няма да се ползва през следващата календарна година се освобождават от таксата, определена за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци, като се събира такса за поддържане на места за обществено ползване. Декларацията се подава в Дирекция „Местни приходи и общинска собственост“ (МПОС) на община Средец в срок 31-и октомври на предходната година. За всяка подадена декларация се извършва обстоятелствена проверка на място от длъжностни лица към общинска администрация. При установено несъответствие с декларирани данни, лицата подали декларацията по чл.25, ал.5 не се освобождават от таксата по чл.18.

ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ ТАКСИ

РАЗДЕЛ V

Чл. 43. За административни услуги, извършвани от общината, които обхващат дейности във връзка със селското стопанство – растениевъдство, животновъдство и горско стопанство се заплащат такси единствено при извършване на стопанска дейност:

Услуга

Било

Цена

Става

Цена

8.

За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен:

- едра

1,20 лв./куб.м.

2,50 лв./куб.м.

- средна

1,40лв./куб.м.

2,60 лв./куб.м.

- дребна

1,70 лв./куб.м.

2,70 лв./куб.м.

- дърва

1,70 лв./пр.куб.м.

3,80 лв./пр.куб.м.

16.

Било - За обли дървени материали, дърва за горене и вършина: По чл.71 ал.1 т.6 за физически лица от НУРВИДГТ

Става - За обли дървени материали, дърва за горене и вършина: По чл.71 ал.1 т.7 за физически лица от НУРВИДГТ

асортименти

Било - цена

Става - цена

Било -Цена

Става -Цена

Лв. без ДДС/пр.м3

Лв. без ДДС/пр.м3

Лв. без ДДС/пл.м3

Лв. без ДДС/пл.м3

ИГЛОЛИСТНИ

иглолистна едра

45,00

100,00

иглолистна средна

25,00

60,00

иглолистна дребна

10,00

20,00

иглолистна дърва

5.00

20,00

ШИРОКОЛИСТНИ

шир. твърди едра

55,00

120,00

шир. твърди средна

25,00

60,00

шир. твърди дребна

20,00

30,00

шир. твърди дърва

12.50

40,00

шир. меки едра

35,00

80,00

шир. меки средна

20,00

40,00

шир. меки дърва

10.00

20,00

Споделяне: