Общинска администрация Средец / Република България

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

ПРОЕКТ НА

Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок,считано от 20.12.2023 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси на територията на община Средец.

Докладната записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

М О Т И В И

КЪМ

Проекта на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

1.Причини,налагащи изменение на цените в наредбата:

Създадената Наредба предоставя възможност на общините сами да определят рамката на собствените си приходи, и по този начин да финансират разходите си по предоставяне на различни дейности и услуги.

Измененията ,залегнали в проекта на Наредбата са в глава втора „Местни такси“ Раздел III, чл.34. Промените ще засегнат таксите за ползване на общежитие.

Необходимостта от актуализация на цените е продиктувана от настоящата пазарна обстановка, а именно: растяща инфлация,увеличаване заплащането на труда, повишени цени на енергоносителите и други.

2. Цели, които се поставят с предлаганият проект на Наредбата:

Целта на проекта за изменение на Наредбата е цените да се приведат и формират справедливо , както и да се отчитат реално направените разходи при предоставянето на услугите.

3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба:

По справедлив метод по който се определя размера на цените за предоставените услуги.

4.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

За прилагането на нормативния акт не се необходими финансови средства.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство,Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганият проект не противоречи на действащата нормативна база и е в синхрон със законовите норми.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СРЕДЕЦ

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от инж.Иван Кичев – Кмет на община Средец

Относно: Изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Уредникът на сграда Общинско общежитие внася докладна записка до кмета на община Средец , вх.№ 43-00-286/ 11.12.2023 г. с мотивирано предложение да се повишат месечните такси на наемателите в общинско общежитие.

Предложението за повишаване на месечните такси в общинското общежитие е продиктувано от настоящото икономическо състояние в страната, а именно : растяща инфлация, увеличаване заплащането на труда ,повишаване цените на ток, вода, консумативи, стоки и услуги.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет гр.Средец да вземе следните:

Р Е Ш Е Н И Я :

1. Приема изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец както следва:

ГЛАВА ВТОРА

РАЗДЕЛ III

Такси за детски ясли,детски кухни,детски градини,специализирани институции за предоставяне на социални услуги,лагери ,общежития и други социални услуги

Чл.34. Такси за ползване на общежитие се заплаща месечна такса в размер на:

без ДДС

№ по

ред

Наименование на услугата

било

става

1.

Учениците, които ползват общежитие, не заплащат месечна такса

безплатно

безплатно

2.

За учители,общински служители,специалисти и работници,ангажирани с общински дейности настанени в общежитие за не по-малко от един месец,месечна такса:

132.00 лв. месечно

160.00 лв.

месечно

3.

За други лица,настанени в общежитието за не по-малко от един месец,месечната такса:

180.00 лв.

месечно

220.00 лв.

месечно

4.

За лица,настанени в общежитието за по-малко от един месец, на ден за нощувка заплащат:

12.00 лв.

дневно

15.00 лв.

дневно

На определените такси се начислява допълнително 20 % ДДС.

С уважение,

ИНЖ.ИВАН КИЧЕВ

Кмет на община Средец

Съгласувал,

Ирина Камбурова, юрист

Изготвил,

Веселина Пашова, директор дирекция МПОС

Ресурси
Споделяне: