Общинска администрация Средец / Република България

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок,считано от 20.07.2023 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси на територията на община Средец.

Докладната записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

М О Т И В И

КЪМ

Проекта на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

1.Причини,налагащи изменение на цените в наредбата:

Създадената Наредба предоставя възможност на общините сами да определят рамката на собствените си приходи, и по този начин да финансират разходите си по предоставяне на различни дейности и услуги.

Измененията и допълненията, залегнали в проекта на Наредбата са в глава трета , „Цени на неуредени със закон услуги , оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица“ , чл.67, т.88 и т.95 . Промените ще засегнат музейните експозиции и обекти от структурата на Общински исторически музей Средец и увеличаване цените на услугите, които се предоставят от ОП“Озеленяване ,благоустройство и чистота“.

Необходимостта от актуализация на цените е продиктувана от настоящата пазарна обстановка, а именно: растяща инфлация,увеличаване заплащането на труда,повишени цени на енергоносителите и други.

2. Цели, които се поставят с предлаганият проект на Наредбата:

Целта на проекта за изменение на Наредбата е цените да се приведат и формират съобразно възможностите на различни социални групи, за да може културните институти, обекти и събития да бъдат достъпни за максимален брой посетители и категории публики, както и да се отчитат реално направените разходи при предоставянето на услугите.

3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба:

По справедлив метод по който се определя размера на цените за предоставените услуги.

4.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

За прилагането на нормативния акт не се необходими финансови средства.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство,Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганият проект не противоречи на действащата нормативна база и е в синхрон със законовите норми.

Ресурси
Споделяне: