Общинска администрация Средец / Република България

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 13.04.2023 г. за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

Проектът с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

М О Т И В И

КЪМ

Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

1.Причини, налагащи промените в наредбата:

С направените изменения на чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), основно се изменя и допълва правната уредба, регламентираща промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди. Съгласно чл.30, ал.2 е предоставено правомощие на Общинския съвет да определи местна такса, която ще се заплаща при промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, включително и за случаите, в които са налице хипотезите на чл.29, ал.3 и 4 от ЗОЗЗ.

Размерът на таксата не може да бъде строго фиксиран. При нейното определяне следва да се има предвид бонитетната категория на земята, размера и местонахождението й, вида на обекта и възможностите за напояване, както и съблюдаване на принципите, визирани в чл.8 от ЗМДТ.

Поради гореизложеното е целесъобразно размерът на местната такса, която да се заплаща за промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, включително и за случаите, в които са налице хипотезите на чл.29, ал.3 и 4 от ЗОЗЗ, да се определя по формула с включване на горните показатели.

Предложената за приемане такса при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец, се определя по формула, която е заимствана от „Тарифата за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделски земи“, одобрена с ПМС №112 от 31.05.2002г., обн. ДВ, бр.56, от 07.06.2002г.

Предвид горе изложеното в наредбата се правят следните допълнения:

- в ГЛАВА ВТОРА „Местни такси“, РАЗДЕЛ VІІІ „Други местни такси“ се добавя Такса при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди“, като се създава нов чл.63А.

Следващи изменения в проекта на наредбата са залегнали в РАЗДЕЛ V „Такси за административни услуги“ чл.43, т.15, т.48, т.49 и т.51, в които се определя размера на такси и услуги извършвани в общината за дейности по предоставяне на дърва за огрев и вършина от ОГТ, дърва за огрев и строителен материал по тарифна такса на корен от ОПФ, както и строителен материал добит от ОПФ. Някои от цените на услугите се нуждаят от сериозна актуализация, тъй като са приети през 2018 година и вече повече от 4 години не са променяни.

2. Цели, които се поставят с предлаганият проект на Наредбата:

Приемането на такса при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец, е в съответствие с разпоредбата на чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ. С приемането й от Общински съвет - Средец, се създава нормативно основание за изчисляване таксата, която се дължи при промяна предназначението на земи от общинския поземлен фонд.

С настоящите изменения в РАЗДЕЛ V „Такси за административни услуги“, се цели по – справедливо формиране на местни такси и услуги, предлагани от общинска администрация за дейности по добив на дървесина от ОПФ и ОГТ.

Някои от определените местни такси и цени на услуги не включват реално направените разходи при предоставянето на услугата.

В текста на чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ изчерпателно са изброени всички видове такси, които общините събират, а съгласно ал. 2 пак там - за всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1 от същия член, в правомощията на общинския съвет е да определя цената на съответната услуга или право.

Съгласно чл. 8 от ЗМДТ общинският съвет определя размера на таксите при спазване на съответните принципи.

3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба:

Очакваните резултати от прилагането на актуализирания вариант на наредбата са свързани с повишаване на приходите от постъпленията от местната такса при промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди в Общината, както и от услуги в селско и горско стопанство.

4.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

За прилагането на нормативния акт не се необходими финансови средства.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганият проект не противоречи на действащата нормативна база и е в синхрон със законовите норми.

ПРОЕКТ

НА

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец приета с Решение № 685/21.12.2018 г. на Общински съвет Средец, последно изм. с Решение № 1534/22.12.2022 г. на АС-Бургас

Р Е Ш Е Н И Е:

І. Общински съвет - Средец приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец, в следния смисъл:

ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ ТАКСИ

Раздел V

Такси за административни услуги

Чл. 43. За административни услуги, извършвани от общината, които обхващат дейности във връзка със селското стопанство – растениевъдство, животновъдство и горско стопанство се заплащат такси единствено при извършване на стопанска дейност:

Услуга

Било

Цена

Става

Цена без ДДС

15.

За обли дървени материали, дърва за горене и вършина:

По чл.71 ал.1 т.1,2,3 за физически лица от НУРВИДГТ

асортименти

цена

цена

лв. без ДДС/ пр.м.3

лв. без ДДС/ пр.м.3

шир. дърва за горене/ суха и паднала маса/

10.00

20,00

шир. дърва за горене/остатъци от дървесина в сечища/

15.00

30,00

вършина

3.00

5,00

пънове

5.00

7,00

48.

/Изм. с Решение №158/26.08.2020г. на ОбС/ Предоставяне на дърва за огрев по тарифна такса на корен:

 • твърди широколистни видове от ОПФ
 • меки широколистни видове от ОПФ
 • вършина

12,50 лв./пр. м3 5,00 лв./пр. м3

3,00 лв./пр. м3

20,00 лв./пр. м3 15,00 лв./пр. м3

5,00 лв./пр. м3

49.

Строителен материал от ОПФ по тарифна такса на корен:

МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ ВИДОВЕ:

 • едра дървесина
 • средна дървесина
 • дребна дървесина

ТВЪРДИ ШИРОКОЛИСТНИ ВИДОВЕ:

 • едра дървесина
 • средна дървесина
 • дребна дървесина

35,00 лв./пл. м3

20,00 лв./пл. м3

10,00 лв./ пл. м3

55,00 лв./ пл. м3

25,00 лв./ пл. м3

20,00 лв./ пл. м3

55,00 лв./пл. м3

30,00 лв./пл. м3

15,00 лв./ пл. м3

70,00 лв./ пл. м3

35,00 лв./ пл. м3

25,00 лв./ пл. м3

51.

Строителен материал, добит от ОПФ

МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ ВИДОВЕ:

 • едра дървесина
 • средна дървесина
 • дребна дървесина

ТВЪРДИ ШИРОКОЛИСТНИ ВИДОВЕ:

 • едра дървесина
 • средна дървесина
 • дребна дървесина

50,00 лв./пл. м3

35,00 лв./пл. м3

20,00 лв./пл. м3

75,00 лв./пл. м3

65,00 лв./пл. м3

50,00 лв./пл. м3

65,00 лв./пл. м3

40,00 лв./пл. м3

25,00 лв./пл. м3

90,00 лв./пл. м3

80,00 лв./пл. м3

65,00 лв./пл. м3

Раздел VIII

Други местни такси

Създава се: Такса при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди

Създава се нов чл.63А със следния текст:

Чл.63А. (1) При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди, включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и ал.4 от Закона за опазване на земеделските земи се заплаща местна такса, съгласно Приложение №1.

(2) Размерът на таксата се определя от:

1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение;

2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;

3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

4. вида на обекта;

5. възможността за напояване.

(3) Не се заплаща такса в случаите, определени в чл.30, ал.3 и ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи.

(4) При изграждане на разсадници и други обекти за производство на земеделска продукция, такса се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция.

(5) Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи.

Приложение №1:

Такси при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди

1. Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя се определя от:

1.1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр. 90 от 1996 г.);

1.2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;

1.3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

1.4. вида на обекта;

1.5. възможността за напояване.

2. При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, размерът на таксата се определя по следната формула:

Т = СББ х Кплощ х Кк х Кпол,

където:

Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка. земеделска земя (лв.);

СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;

Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;

Кк - коефициентът за категорията на населеното място;

Кпол - коефициентът за поливност.

2.1. Коефициентът за площта на земята /Кплощ/ се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:

2.1.1. за обектите, чиито видове са посочени в т.3 от настоящото приложение

а) при площ до 1 дка. включително - 2,00;

б) при площ над 1 до 5 дка. включително - 3,00;

в) при площ над 5 до 10 дка. включително - 4,00;

г) при площ над 10 дка.- 5,00;

2.1.2.за обектите по т.4, независимо от размера на площта, която се засяга - 2,00;

2.1.3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т. 2.1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.

2.2. Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва:

ГРУПИ ПО КАТЕГОРИЯ

ВИД НА ОБЕКТА

по т.3

по т.4

1

2

3

За земи в землищата на населени места от I, II, III категория

13,00

1,20

За земи в землищата на

населени места от IV и

V категория

9,00

0,80

За земи в землищата на

населени места от VI,

VII и VIII категория

6,00

0,50

2.3. За линейни обекти коефициентът по т. 2.2. е 1,00.

2.4. Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при неполивни - 1,00.

3. Размерът на таксата се определя по формулата в т.2, като се ползва съответният коефициент в колона 2 от таблицата към т.2.2, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:

3.1. търговски обекти;

3.2. производствени обекти;

3.3. складови обекти;

3.4. административни обекти;

3.5. курортни обекти;

3.6. туристически и спортни обекти;

3.7. жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.

4. Размерът на таксата се определя по формулата в т.2, като се ползва съответният коефициент в колона 3 на таблицата към т.2, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:

4.1. здравни обекти;

4.2. обекти на науката, образованието и културата;

4.3. обекти на енергетиката и транспорта;

4.4. обекти със социално предназначение;

4.5.обекти за опазване и възстановяване на околната среда;

4.6. обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;

4.7. обекти на отбраната и националната сигурност;

4.8. обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;

4.9. хидромелиоративна инфраструктура;

4.10. игрални полета на игрища за голф.

5. Таксата се заплаща от инвеститора на обекта или лицето, което има право да строи в земеделска земя от общинския поземлен фонд в тримесечен срок от получаване на уведомление по чл.24а от ЗОЗЗ от Комисията по чл. 17, ал.1 от ЗОЗЗ, след положително Решение по чл.24, ал.2 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделската земя.

5.1 За определяне размера на таксата, инвеститора подава заявление в Общинската администрация, придружено със следните документи:

5.1.1 Уведомление по чл.24а от ЗОЗЗ за постановено положително решение за промяна на предназначението на земеделската земя от комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ;

5.1.2. Копие от акта за категоризация. Когато имотът представлява полски път /без категория/се прилага чл.1, ал.4 от Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.

5.1.3. Копие от удостоверение за поливност;

5.2. Размерът на таксата за всеки конкретен обект се определя от комисия, назначена от Кмета на община и се отразява в протокол. Протоколът на комисията се връчва на инвеститора на обекта или лицето, което има право да строи в земеделска земя от общинския поземлен фонд, по реда на АПК.

5.3.Таксата се заплаща еднократно, в срока предвиден в уведомлението към Решението на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ, по бюджетна сметка на Община Средец.

5.4 При отмяна на решението за промяна на предназначението на земята по реда на ЗОЗЗ, както и в случаите по чл.24, ал.5, т.2 и т.3 от същия закон, заплатената такса по т.2 от тарифата, не се възстановява.

Ресурси
Споделяне: