Общинска администрация Средец / Република България

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок,считано от 25.10.2022 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси на територията на община Средец.

Докладната записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

М О Т И В И

КЪМ

Проекта на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

1.Причини,налагащи изменение и допълнение на наредбата:

В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец не са предвидени цени за услуги, които общината предлага на гражданите , а именно : „Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост“; „Информация за предоставяне на услуга за общинска собственост“; „Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи,относно общинската собственост“. Предвид това, че има клиенти ,които често търсят такъв вид услуги ,а и в други общини отдавна съществуват цени на такива услуги , възниква необходимост от определяне и въвеждане на цени за тях.

След въвеждане в експлоатация на обект комбинирано спортно игрище за футбол на малки вратички/хандбал , ще се осигури възможност за провеждане на тренировъчно състезателен процес. Очаква се игрището да бъде ползвано от различни ползватели.Имайки предвид необходимите средства за поддръжка на обекта-ел.енергия,вода,озеленяване,поддръжка на изкуствена трева, и съобразявайки се с определените такси на такива игрища на територията на област Бургас,предлагаме да се определи цена на услуга за ползването на комбинирано спортно игрище за футбол на малки вратички.

В чл.67 от Наредбата цената на услугата „Заверка на молби –декларации за обстоятелствена проверка на имоти в и извън регулация не е променяна още от приемането й.

2. Цели, които се поставят с предлаганият проект на Наредбата:

Целта на проекта за изменение и допълнение на Наредбата е да се намери по правилно формиране на местните такси и цени на услуги , като се определят справедливи цени за предлаганите общински услуги на гражданите.

3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба:

По качествено изпълнение на предлаганите услуги от общинските служители .

4.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

За прилагането на нормативния акт не са необходими финансови средства.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство,Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганият проект не противоречи на действащата нормативна база и е в синхрон със законовите норми .

Ресурси
Споделяне: