Общинска администрация Средец / Република България

Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж.Иван Кичев- Кмет на община Средец

Относно: Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец е приета от Общински съвет-Средец с Решение № 20 от 17.01.2008 г.,изменена и допълнена с Решение № 197 от 27.01.2009г.,изменена и допълнена с Решение № 348 от 27.01.2010 г., изменена и допълнена с Решение № 528 от 25.01.2011 г., изменена и допълнена с Решение № 299 от 10.12.2012 г., изменена и допълнена с Решение № 603 от 18.12.2013 г., изменена и допълнена с Решение № 861 от 19.12.2014 г.,изменена и допълнена с Решение № 706 от 30.01.2019 г.,изменена с Решение №16 от 20.12.2019 г.

Настоящото изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец обхваща нормите, регламентиращи определяне в намален размер на данък върху превозните средства. Водещо за намалението на определеният размер през 2019 г. данък върху превозните средства е, че е в по-висок размер и представлява данъчна тежест на населението.

До 31 декември 2023 година Общински съвет, като орган на местно самоуправление трябва да определи нови размери на данъка върху превозните средства, определени в чл.55, ал.1 от Закона за местни данъци и такси ,за да може да се извърши облагането за 2024 г.

Предлагам за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона, стойността на данъка, която се определя от мощността на двигателя за 1 кw да се измени както следва:

Видове ПС

2020 г.

2024 г.

А) до 55 кw включително

0.90 лв. за 1 кw

0.80 лв.за 1 кw

Б) над 55 кw до 74 кw включително

1.00 лв. за 1 кw

0.90 лв.за 1 кw

В) над 74 кw до 110 кw включително

1.50 лв. за 1 кw

1.40 лв.за 1 кw

Г) над 110 кw до 150 кw включително

1.70 лв. за 1 кw

1.60 лв.за 1 кw

Д) над 150 кw до 245 кw включително

2.50 лв. за 1 кw

2.40 лв.за 1 кw

E) над 245 кw

3.30 лв. за 1 кw

3.20 лв.за 1 кw

Екологичният компонент, който се определя в зависимост от екологичната категория на

автомобила да се измени както следва:

Екологична категория

Коефициент

2020 г.

2024 г.

Без екологична категория с екологични

категории „Евро 1 „ и „Евро 2“

1.30

1.20

„Евро 3“

1.10

1.00

С приемането на новите размери на данък върху превозните средства се цели да се намери справедливо формиране на същите, които да са съобразени с възможностите на различни социални групи. Водещо за намаление на данък ПС е да има по малка данъчна тежест за населението от община Средец.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , ( ЗМСМА ) ,и чл.1, ал.2 от ЗМДТ предлагам Общински съвет-Средец да вземе следните

РЕШЕНИЯ :

1. Приема изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец както следва:

Чл.41. Размерът на данъка върху превозните средства се определя в зависимост от мощността на двигателя за 1 кw както следва:

А) до 55 кW включително - 0.80 лв. за 1 кW

Б) над 55 кW до 74 кW включително - 0.90 лв. за 1 кW

В) над 74 кW до 110 кW включително - 1.40 лв. за 1 кW

Г) над 110 кW до 150 кW включително - 1.60 лв. за 1 кW

Д) над 150 кW до 245 кW включително - 2.40 лв. за 1 кW

Е) над 245 кW - 3.20 лв. за 1 кW

Екологичният компонент ,който се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила да се измени както следва:

Екологична категория

Коефициент

Без екологична категория, с екологична категория „Евро 1“ и „Евро 2“

1,20

„ Евро 3 „

1,00

2. Изменението на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Средец влиза в сила от 01.01.2024 г.

Ресурси
Споделяне: