Общинска администрация Средец / Република България

Покана за тържествена сесия

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.30, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ

на Общински съвет – Средец по повод празника на града на 24 септември 2022 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Тържествено слово на председателя на Общинския съвет;
  2. Приветствия от:

– Кмета на общината и общински съветници;

– Гости;

3. Музикален поздрав;

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: