Общинска администрация Средец / Република България

Покана №50

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

ПЕТДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

на Общински съвет – Средец на 30 август 2023 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от Даниел Чолаков – председател на Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение на Общински съвет – Средец съгласно т. 1 от Протокол 47/ 31.05. 2023 г., относно: Избор на съдебни заседатели в Районен съд – Средец;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Гласуване на решения на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и даване на мандат;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение и приемане на нови цени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване с Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване по Първа покана за предоставяне на концепционни бележки по Териториалната стратегия на Програма INTERREG VI-A IPA България Турция 2021-2027 г., Стратегическа цел 1 „Постигане на устойчив и приобщаващ икономически растеж, основан на повишена конкурентоспособност на местната икономика, цифрова и зелена трансформация ”;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване на Общински исторически музей – Средец с проектно предложение по Първа покана за набиране на концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на програмата Интеррег България – Турция 2021-2027 г.;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване на Общински исторически музей – Средец с проектно предложение по Първа покана за набиране на концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на програмата Интеррег България – Турция 2021-2027 г.;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешаване за изработване на план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 24712.45.204 по КККР на землището на село Дюлево, община Средец;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на Решение №569/27.07.2022 г. на Общински съвет на община Средец, обективирано в т.8 от Протокол №36;
 10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешаване за изработване на ЧИ на ОУП /частично изменение на Общ устройствен план на Община Средец/, едновременно с разрешаване за изработване на план за регулация и застрояване/ ПУП-ПРЗ/ и парцеларен план / ПУП-ПП/ за ПИ с идентификатор 59015.40.2 по КККР на землището на село Пънчево, община Средец;
 11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец на собственика на законно построена върху него сграда;
 12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;
 13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Вълчаново;
 14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за осъществяване на пощенски услуги;
 15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ХХIII-455, кв.15 в с. Драчево;
 16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване на процедура за отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Момина църква, община Средец;
 17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобствениците на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ХV-773, кв.50 в с. Дюлево;
 18. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобствениците на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ VІІ-108, кв.24 в с. Вълчаново;
 19. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти в землището на с. Дебелт;
 20. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот в землището на с. Пънчево;
 21. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Росеново и гр.Средец;
 22. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на ползване върху имоти с идентификатор 72059.240.109 и 72059.20.4 по КККР на с.Вълчаново;
 23. Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
 24. Питания.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: