Общинска администрация Средец / Република България

Покана №49

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

ЧЕТИРДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ

на Общински съвет – Средец на 26 юли 2023 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м. януари 2023 г. – м. юни 2023 г.;
2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец за периода м.януари – м. юни 2023 година;
3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на годишен отчет на Кмета на община Средец за осъществената концесионна дейност и изпълнение на действащите концесионните договори през 2022 година;
4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промени в капиталовата програма на община Средец за 2023 година;
5. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Отдаване под наем на помещения, находящи се на територията на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ ЕООД гр. Средец;
6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 20273.80.1001, находящ се в землището на с. Дебелт;
7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 30168.197.13 по КККР на с. Загорци и имот с идентификатор 17974.24.969 по КККР на гр.Средец;
8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Голямо Буково по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ I, кв.16 в с.Момина Църква;
10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с.Кубадин;
11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с.Суходол;
12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;
13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Момина Църква;
14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти в землището на гр. Средец;
15. Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
16. Питания.


ДИНКО ЦЪЦАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: