Общинска администрация Средец / Република България

Покана №47

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

ЧЕТИРДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ

на Общински съвет – Средец на 31 май 2023 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Средец, утвърждаване на правила за нейното провеждане и избор на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаична централа, находяща се в землището на с. Сливово;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаична централа, находяща се в землището на с. Дебелт;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр.Средец;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура за линеен обект: „Местен път, започващ от III-908 П.К. „Босна“ – село Варовник км 16+925 дясно до ПИ с ИД 04621.163.1000 по КККР на землището на село Богданово, община Средец“;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:

1. Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и сервитут на кабелно трасе към обект: „Фотоволтаична централа с инсталационна мощност 132 kWp в УПИ V, кв.62 по плана на село Суходол, община Средец“. Трасето на кабел ниско напрежение започва от УПИ V в кв.62 по плана на село Суходол, преминава през урбанизирана територия/второстепенни улици/ и достига до ТП в ПИ 70322.63.1 по КККР на землището на село Суходол, община Средец.

2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за кабелно трасе, преминаващо през ПИ 70322.63.1, кат. земеделска, НТП – пасище, общинска частна собственост, 6163 м2 площ.;

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешаване за изработване на ЧИ на ОУП /частично изменение на Общ устройствен план на Община Средец/ за землището на село Дюлево, община Средец;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешаване за изработване на план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с ИД 17974.109.722, ПИ с ИД 17974.109.36 и ПИ с ИД 17974.109.724 по КККР на землището на град Средец, община Средец;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за промяна на предназначението на ПИ с ИД 17974.19.786, ПИ с ИД 17974.19.811, ПИ с ИД 17974.19.770, ПИ с ИД 17974.19.771, ПИ с ИД 17974.19.15, ПИ с ИД 17974.19.683, ПИ с ИД 17974.19.761, ПИ С ИД 17974.19.762, ПИ с ИД 17974.19.763, ПИ с ИД 17974.19.818, ПИ с ИД 17974.19.825 и ПИ с ИД 17974.19.70 по КККР на землището на град Средец, община Средец;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 58712.9.86 по КККР на с.Проход и 31379.32.68 по КККР на с. Зорница;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти в землището на гр. Средец;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 23604.54.6 по КККР на с. Драчево;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец на собственика на законно построена върху него сграда;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост (ПОС) в гр. Средец;
 10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на територията на община Средец;
 11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ VI-1948, кв. 110 в гр. Средец;
 12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Радойново по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
 13. Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
 14. Питания.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: