Общинска администрация Средец / Република България

Покана №46

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

ЧЕТИРДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ

на Общински съвет – Средец на 26 април 2023 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Годишен отчет за дейността на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І” ЕООД гр.Средец за 2022 година;
 2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Годишен отчет за дейността на “МБАЛ-Средец” ЕООД гр. Средец за 2022 година;
 3. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022 година;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изпълнение на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна бюджетна класификация на бюджета и СЕС към 31.12.2022 г.;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец, приета с Решение №231/29.09.2005 г. на Общински съвет – Средец, последно изм. с Решение №567/27.07.2022 г.;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура за линеен обект: „Метан станция за компресиране на природен газ в цилиндрични съдове Тубоси в ПИ с ИД 20273.28.52 по КККР на землището на село Дебелт, община Средец“;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаична централа, находяща се в землището на с.Дебелт;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаична централа, находяща се в землището на с. Сливово;
 10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 58712.9.86 по КККР на с.Проход и 31379.32.68 по КККР на с. Зорница;
 11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти в землището на гр. Средец;
 12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Вълчаново;
 13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Вълчаново;
 14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Вълчаново;
 15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Вълчаново;
 16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Голямо Буково;
 17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дебелт;
 18. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот частна общинска собственост (ЧОС) в с. Факия на собственика на законно построена върху него сграда;
 19. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 23604.54.6 по КККР на с.Драчево;
 20. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ XII-280, кв.65 в с. Момина Църква;
 21. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ V-468, кв.23 в гр. Средец;
 22. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ VII-416, кв.13 в гр. Средец;
 23. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на ползване върху имот с идентификатор 70322.204.13 по КККР на с. Суходол;
 24. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на ползване върху имот с идентификатор 59015.160.223 по КККР на с. Пънчево;
 25. Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
 26. Питания.

Ресурси
Споделяне: