Общинска администрация Средец / Република България

Покана №45

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

ЧЕТИРДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ

на Общински съвет – Средец на 29 март 2023 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2023 - 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности на Община Средец и бюджетна прогноза на нефинансовите предприятия за 2024 - 2026г. на МБАЛ „Средец“ ЕООД;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост с цел задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/2024 година;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на община Средец 2021 г. – 2027 г. през 2022 година;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на програмите по чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми източници за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници за 2022 г.;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на „Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет“ и Предложение;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на План за реформиране на Дом за стари хора „Бяла лястовица“ град Средец;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Средец за 2023 година;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2022 година и Общинска програма за закрила на детето за 2023 година;
 10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за извършване на дейностите на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Средец” от Бюджета на Община Средец за 2023 година;
 11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на временна безлихвена финансова помощ за извършване на дейностите във връзка с изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0053 „Подготвителни дейности по разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Средец“ за програмен период 2023-2027 г.“ на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Средец“ от Бюджета на Община Средец за 2023 година;
 12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:

1. Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и сервитут на кабелно трасе /кабел СН/ за обект: „Нова кабелна линия СН от съществуващ стълб №78/57 на ВСН „Стомана“ в ПИ 23604.41.12 до ТП „Драчево 3“, село Драчево, община Средец“.

2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за кабелно трасе, преминаващо през ПИ с идентификатори 23604.41.147, 23604.41.46 и 23604.41.12 по КККР на село Драчево, община Средец;

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на подробния устройствен план – плана за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на УПИ I, УПИ II и улица с о.т.114-115-116 в кв. 26 по плана на град Средец, област Бургас;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ І-203, кв.4 в с.Зорница;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІX-330, кв.17 в с.Драчево;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 58712.9.86 по КККР на с. Проход и 31379.32.68 по КККР на с. Зорница;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти в землището на с. Загорци;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с.Дебелт;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр.Средец;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр.Средец;
 10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр.Средец;
 11. Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
 12. Питания.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: