Общинска администрация Средец / Република България

Покана №44

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

ЧЕТИРДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

на Общински съвет – Средец на 28 февруари 2023 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка от общинските съветници от ПП ГЕРБ относно: Предоставяне на финансова помощ на семействата на загиналите и пострадалите от земетресението в Република Турция и Сирийската арабска република;
2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Проведен конкурс за избор на Управител на „МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД гр.Средец и възлагане на управлението на дружеството;
3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2022 година;
4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на актуализирана програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 година;
5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на доклад за 2022 год. за реализацията на План за действие на община Средец в изпълнение на областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) на област Бургас;
6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване на Община Средец с проектно предложение "Дом за стари хора-ново строителство и реконструкция на съществуващи сгради в УПИ III, кв.17 по плана на гр. Средец" по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели, за изпълнение на инвестиции - BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа на Националния план за възстановяване и устойчивост;
7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Създаване на експертна комисия за извършване на реформа в Дом за стари хора „Бяла лястовица“ – гр.Средец. Реформата цели съответствие на предоставяната от Общината резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст със стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.;
8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на подробния устройствен план – плана за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на УПИ I, УПИ II и улица с о.т.114-115-116 в кв. 26 по плана на град Средец, област Бургас;
9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на подробния устройствен план – плана за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на УПИ ХVІІ кв. 48 с. Дебелт /ПИ с идентификатор 20273.501.970 по КККР на село Дебелт, община Средец/;
10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ на трасе на напорен водопровод, свързващ Помпена станция „Средец 1“ с Помпена станция „Средец – стара“;
11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – специализиран план за застрояване /ПУП-ПЗ на основание чл.54, ал.6 от ЗУТ/ за поземлени имоти с идентификатори 04621.135.1 и 04621.135.2 по КККР на землището на село Богданово, община Средец;
12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
1. Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и сервитут на подземна кабелна линия /трасе на ел.кабел/ за присъединяване към ФЕЦ 550 МW.
2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на подземна кабелна линия /трасе на ел.кабел/ за присъединяване към ФЕЦ 550 МW.;
13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2023/2024 година;
14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот №54.104 находящ се в землището на гр.Средец;
15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ VІІ-73, кв.18 в с. Вълчаново;
16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ XX-49, кв.8 в с. Факия;
17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІІІ-2171, кв.103 в гр. Средец;
18. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
19. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
20. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;
21. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с. Дебелт;
22. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
23. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
24. Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
25. Питания.


ДИНКО ЦЪЦАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: