Общинска администрация Средец / Република България

Покана №42

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

ЧЕТИРДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

на Общински съвет – Средец на 21 декември 2022 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на променен ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Средец през 2022 год.;
2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Средец през 2023 год.;
3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;
4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: План за енергийна ефективност на община Средец за периода 2022-2024 г.;
5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Средец за периода 2022-2024 г.;
6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Приоритет 2: „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ”, Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително на хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.;
7. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Освобождаване на управителя на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ ЕООД гр. Средец по подадена от него молба;
8. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Откриване процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ-Средец” ЕООД гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството;
9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешаване за изработване на план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 17974.20.19 и 17974.20.32 по КККР на землището на град Средец, община Средец;
10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предварително съгласие за право на прокарване и сервитут на външен водопровод през ПИ 23604.15.133 /частна общинска собственост/ и ПИ 23604.40.644 /публична общинска собственост/ до ПИ 23604.40.19 по КККР на землището на село Драчево, община Средец;
11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешаване за изработване на план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 24712.47.154 по КККР на землището на село Дюлево, община Средец;
12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Дебелт по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;
14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;
15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ VІ-224, кв.26 в с. Зорница;
16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ V-481, кв.55 в с. Зорница;
17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот частна общинска собственост (ЧОС) в с. Кирово на собственика на законно построена върху него сграда;
18. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 03455.11.200 по КККР на с. Белила;
19. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 20273.80.1000, находящ се в землището на с.Дебелт;
20. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 17974.12.208, находящ се в землището на гр.Средец;
21. Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
22. Питания.


ДИНКО ЦЪЦАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: