Общинска администрация Средец / Република България

Покана №38

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

ТРИДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ

на Общински съвет – Средец на 28 септември 2022 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Структурата на детските градини, училищата и звената от центровете за подкрепа за личностно развитие през учебната 2022/2023 г.;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиран поименен списък на педагогическия и непедагогическия персонал на Функция „Образование” за дейностите: „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка”, „Детски градини” и „Център за подкрепа за личностно развитие“ за учебната 2022/2023 година с право на изплащане на пътни разходи от местоживеене до месторабота и даване на съгласие за изплащане на пътни разходи на служител от общинска администрация;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изпълнението на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна бюджетна класификация на бюджета и СЕС към 30.06.2022г.;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Проектобюджет 2023 г. и Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024 - 2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности на Община Средец и Актуализирана бюджетна прогноза на нефинансовите предприятия за 2023- 2025 г. на МБАЛ „Средец“ ЕООД;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в Община Средец;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси на територията на община Средец и даване на съгласие за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за поставяне на фотоволтаични панели върху недвижим имот съсобствена сграда, находяща се в с. Факия;
 8. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху част от имот частна общинска собственост (ЧОС), за нуждите на Агенция за социално подпомагане – гр.София – Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бургас;
 10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на ОУП на община Средец приет с Решение №406/30.11.2021г. на Общински съвет, обнародвано в ДВ №18/04.03.2022г. за изработване на подробни устройствени планове за изграждане на фотоволтаични електроцентрали /ФЕЦ/ и други производствени дейности и прилежаща техническа инфраструктура в землището на гр. Средец, общ. Средец;
 11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на Решение № 549/29.06.2022г. на Общински съвет във връзка със конкретизиране на предназначението при урбанизирането на земеделски земи в обхвата на инвестиционното намерение;
 12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Допускане на ПУП-ПП /ПРЗ/ и ПУП-ПП във връзка с инвестиционно предложение - изграждане на фотоволтаични електроцентрали /ФЕЦ/ към електрическата мрежа с обща мощност 550 MW;
 13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 03455.11.200 по КККР на с. Белила, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
 15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
 16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост (ПОС) в гр. Средец;
 17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ VІІІ-640, кв.76 в с. Дюлево;
 18. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ І-640, кв.76 в с. Дюлево;
 19. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Зорница;
 20. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Момина Църква;
 21. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Росеново;
 22. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 24712.15.106 по КККР на с. Дюлево;
 23. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 30168.82.28 по КККР на с. Загорци;
 24. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти в землището на гр. Средец;
 25. Докладна записка от Владислава Цанева – Председател на постоянната комисия по „Образование, култура и вероизповедания”, относно: Предоставяне на стипендия на студент, съгласно Наредбата за отпускане на стипендии от Община Средец;
 26. Питания.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: