Общинска администрация Средец / Република България

Покана № 36

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ

на Общински съвет – Средец на 27 юли 2022 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м.януари 2022г. – м. юни 2022г.;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец за периода м. януари – м. юни 2022 година;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на годишен отчет на Кмета на община Средец за осъществената концесионна дейност и изпълнение на действащите концесионните договори през 2021 г.;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на цени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за УПИ ІІI – 142, квартал 44 по плана на с. Суходол;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПП– парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Нов присъединителен електропровод 110 kV между подстанция на ФЕЦ и подстанция Грудово“, във връзка с реализиране на инвестиционно намерение за изграждането на ФЕЦ в ПИ с идентификатор 17974.36.346 по КККР на землището на град Средец, област Бургас;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с. Зорница за осъществяване на пощенски услуги;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ X-550, кв.28 в с. Дюлево;
 10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно управление върху имот - частна общинска собственост (ЧОС) в полза на Център за спешна медицинска помощ – гр.Бургас – Филиал за спешна медицинска помощ гр.Средец;
 11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 63055.23.270, находящ се в землището на с. Росеново;
 12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 20273.61.732, находящ се в землището на с. Дебелт;
 13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІX-394, кв.52 в с. Светлина;
 14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ X-394, кв.52 в с. Светлина;
 15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отпускане на средства за карта за пътуване за междуградския транспорт на Стоян Анков Снежанов;
 16. Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
 17. Питания.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: