Общинска администрация Средец / Република България

Покана № 35

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

ТРИДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ

на Общински съвет – Средец на 29 юни 2022 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изпълнение на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна бюджетна класификация на бюджета и СЕС към 31.12.2021 г.;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна в капиталовата програма на община Средец за 2022 година;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на цената на таксите за храна в кухня майка – кетъринг „Средец“;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на нова такса в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти, горска територия, частна общинска собственост, част от подробен устройствен план- план за преминаване( ПУП-ПП) на местен път, започващ от III-908 П.К. „БОСНА“- село Варовник км.16+925 дясно до ПИ 04621.163.1000 по КК на землището на село Богданово, община Средец както следва: ПИ с идентификатор 04612.161.5 – горска територия, НТП – друг вид дървопроизводителна гора, местност „ Мъшкова поляна“, с площ 81.984 дка, частна общинска собственост; ПИ с идентификатор 04612.162.6- горска територия, НТП- друг вид дървопроизводителна гора, местност „Чаталитите падини“, с площ 88.419 дка, частна общинска собственост и ПИ с идентификатор 04612.162.5 – горска територия, НТП – друг вид дървопроизводителна гора, местност „Чаталитите падини“, с площ 130.526 дка, частна общинска собственост по КККР /кадастралната карта и кадастралните регистри/ на село Богданово, за осигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор 04612.163.1000 - за кариера за добив на строителни материали (варовик и трошен камък), концесионер фирма „ЕЙЧ БИ МИНЕРАЛС“ ООД, ЕИК 175129451, представлявано от Жоро Василев Генов, по КК на землището на село Богданово, община Средец;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаична централа, находяща се в землището на с. Дюлево, с. Орлинци, с. Суходол и с. Светлина;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ЧИ на ОУП /частично изменение на Общ устройствен план/ на Община Средец за четири землища: село Орлинци, село Светлина, село Дюлево и село Суходол;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имоти, находящи се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 17974.33.101 по КККР на гр. Средец;
 10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне право на безвъзмездно управление върху имот - публична общинска собственост в полза на ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота“ гр. Средец;
 11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи от местоживеене до месторабота на психолог от Център за обществена подкрепа град Средец;
 12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
 13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
 14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
 15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в имот 501.208, кв.5 в с. Бистрец;
 16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне под наем на част от имот – частна общинска собственост без търг или конкурс на „Български пощи“ ЕАД чрез Регионално управление „Югоизточен регион“ гр.Бургас за осъществяване на пощенски услуги;
 17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имоти – публична общинска собственост за осъществяване на пощенски услуги;
 18. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост (ПОС) в гр. Средец;
 19. Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
 20. Питания.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: