Общинска администрация Средец / Република България

Покана №34

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

на Общински съвет – Средец на 31 май 2022 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение и допълнение на „Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота гр. Средец“;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на Община Средец и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на БФП № BG06RDNP001-19.584 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по ПРСР 2014-2020 г., от Стратегия на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „МИГ Средец, с проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и градска среда в гр. Средец- ул. "Тодор Николов" - Етапно строителство II-ри етап от пт.22 до п.т. 38“;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.584 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по ПРСР 2014-2020 г., от Стратегия на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „МИГ Средец с проектно предложение "Благоустрояване и обновяване на обществени зелени площи за широко ползване, в УПИ I , кв.25 по плана на с. Факия община Средец";
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Удостояване на Мария Иванова Статулова със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ“;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПП– парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за на обект: „Външно кабелно трасе за захранване ниско напрежение от фотоволтаична електрическа централа в УПИ II-121, кв.43 по плана за регулация на село Суходол, община Средец до съществуващ трафопост с идентификатор 70322.63.1.1 по КК на село Суходол“;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр.Средец;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на строеж върху имоти – общинска собственост в полза на „Ен Ей Солар“ ЕООД;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на строеж върху имоти – общинско собственост в полза на „Ви Ем Рент“ ЕООД;
 10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на строеж върху имоти – общинско собственост в полза на „Соларстром“ ЕООД;
 11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на разрешение за допускане на частично изменение на ОУП на община Средец и предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаична централа, находяща се в землището на с.Дюлево, с.Орлинци, с.Суходол и с.Светлина;
 12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІІІ-9, кв.8 в с.Голямо Буково;
 13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
 14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Прекратяване на съсобственост между община Средец и физически лица, в недвижим имот, представляващ УПИ V, кв.21 по плана на гр. Средец, целият с площ от 4017 кв.м. и откупуване частта им от общината;
 15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІІ-205, кв.3 в с. Зорница;
 16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІІІ-191, кв.38 в с. Суходол;
 17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ VІІІ-212, кв.46 в с.Вълчаново;
 18. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ XІ-424, кв.21 в с.Светлина;
 19. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на предназначението на общинско жилище в гр. Средец;
 20. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 03455.11.200, находящ се в землището на с. Белила;
 21. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имоти, находящи се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 22. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на общински имоти от Общински горски територии /ОГТ/ на територията на община Средец;
 23. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на територията на община Средец;
 24. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти находящи се в землището на с. Дюлево, с. Светлина и с. Суходол;
 25. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Вълчаново;
 26. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Факия;
 27. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 20273.80.999 по КККР на с. Дебелт;
 28. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 24712.57.339 по КККР на с. Дюлево;
 29. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дебелт на собственика на законно построена върху него сграда;
 30. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти с идентификатор 30168.191.36 и 30168.191.39 по КККР на с. Загорци;
 31. Питания.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: