Общинска администрация Средец / Република България

Покана № 31

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

Т Р И Д Е С Е Т И П Ъ Р В О З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Средец на 30 март 2022 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 година;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на община Средец 2021г. – 2027г. през 2021 година;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на план-сметка за приходите и разходите на дейностите по управление на отпадъците, и изменя размера на такса битови отпадъци за 2022 година;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет на “Програма за управление на отпадъците” за 2021г.;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда на община Средец”;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Средец за 2022 година;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 година;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване с проект Изграждане на комбинирано спортно игрище за футбол на малки вратички/хандбал и ограда в гр. Средец, община Средец“ към Министерство на младежта и спорта;
 10. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:

1. Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и сервитут на местен път, започващ от III-908 П.К. „БОСНА“- село Варовник км.16+925 дясно до ПИ 04621.163.1000 по КК на землището на село Богданово, община Средец през следните поземлени имоти: ПИ с идентификатор 04612.136.250 – за земеделска територия, НТП – за селскостопански, горски и ведомствен път, местност „Полук баир“, с площ 1.710 дка, 8 кат., публична общинска собственост; ПИ с идентификатор 04612.135.896за земеделска територия, НТП – за селскостопански, горски и ведомствен път, местност „Полук баир“, с площ 2.110 дка, 8 кат., публична общинска собственост, по КККР /кадастралната карта и кадастралните регистри/ на село Богданово, община Средец до поземлен имот с идентификатор 04612.163.1000 с предназначение на територията „горска“, НТП – друг вид дървопроизводителна гора.

2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на местен път, започващ от III-908 П.К. „БОСНА“ - село Варовник км.16+925 дясно, за поземлен имот с идентификатор 04612.163.1000 - за кариера за добив на строителни материали (варовик и трошен камък), концесионер фирма „ ЕЙЧ БИ МИНЕРАЛС“ ООД, ЕИК 175129451, представлявано от Жоро Василев Генов, по КК на землището на село Богданово, община Средец.

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Белила;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Белила;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Драчево;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ VІ-205, кв.23 в с.Светлина;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ VІІ-205, кв.23 в с.Светлина;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в имот № 501.299, кв.27а в гр. Средец;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с.Кубадин;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на ползване върху имот с идентификатор 29221.97.545 по КККР на с. Момина Църква;
 10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 24712.2.505 по КККР на с.Дюлево;
 11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 17974.26.529 по КККР на гр.Средец;
 12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 20273.42.46 по КККР на с.Дебелт;
 13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти с идентификатор 24712.15.20 и 24712.15.190 по КККР на с. Дюлево;
 14. Докладна записка от Владислава Цанева – Председател на постоянната комисия по „Образование, култура и вероизповедания”, относно: Предоставяне на стипендия на студент, съгласно Наредбата за отпускане на стипендии от Община Средец;
 15. Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
 16. Питания.

При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: