Общинска администрация Средец / Република България

Покана № 30

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

ТРИДЕСЕТО З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Средец на 23 февруари 2022 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на актуализирана програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г.
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост с цел задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2022/2023 година.
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на бизнес-план на „ЕМИ“ ООД за период 2023 – 2027 г.;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система БАБХ за стопанската 2022/2023 година;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот частна общинска собственост за публична общинска собственост, находящ се в гр. Средец.;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:Учредяване право на ползване върху имот с идентификатор 65560,175,7 по КККР на с. Светлина.;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти, находящи се в землището на с. Загорци;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Дюлево;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Дюлево;
 10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 17974.42.918, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 20273.80.999, находящ се в землището на с. Дебелт, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 24712.57.339, находящ се в землището на с. Дюлево, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;

 1. Питания.

При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: