Общинска администрация Средец / Република България

Покана №29

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

Д В А Д Е С Е Т И Д Е В Е Т О З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Средец на 26 януари 2022 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м.юли 2021г. – м. декември 2021г.;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец за периода м. юли – м. декември 2021 година;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2021 година;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиране на структурата на Общинска администрация Средец;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на имот в с. Богданово по реда на чл.33 от Закона за собствеността и чл.199, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІX-391, кв.19 в с.Дюлево;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІІІ-102, кв.14 в с.Светлина;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 20273.37.86, находящ се в землището на с. Дебелт;
 10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Средец;
 11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 24712.57.339, находящ се в землището на с. Дюлево, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имоти с идентификатор 24712.15.20 и 24712.15.190, находящи се в землището на с. Дюлево от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 17974.42.918, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 20273.80.999, находящ се в землището на с. Дебелт, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 15. Питания.

При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: