Общинска администрация Средец / Република България

Покана № 28

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

Д В А Д Е С Е Т И О С М О З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Средец на 22 декември 2021 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;
  2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на План за действие на Община Средец в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2023 г.;
  3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на плановете за енергийна ефективност за 2021 година;
  4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец на собственика на законно построена върху него сграда;
  5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІІ-525, кв.26 в с. Момина Църква;
  6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр. Средец;
  7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с индетификатор 65560.57.19, находящ се в местност „Старата кория“ по КК на с. Светлина, общ. Средец;
  8. Питания.

При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: