Общинска администрация Средец / Република България

Покана №27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

Д В А Д Е С Е Т И С Е Д М О З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Средец на 30 ноември 2021 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Средец през 2022 година;
 2. Док Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Доклад за последваща оценка на изпълнението на общински план за развитие на община Средец 2014-2020 г.;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиран план на капиталовата програма на община Средец за 2021 година;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобрен от Експертен съвет за устройство на територията окончателен проект на Общ устройствен план на община Средец;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за поз.имоти с идентификатори: 17974.108.1; 17974.107.424; 17974.108.25 и 17974.108.26 по кадастрална карта и кадастрални регистри в землището на гр.Средец;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПП– парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за осигуряване на захранване с електроенергия на обект: „Външно ел.захранване на УПИ III-142, кв.44 по плана на село Суходол, община Средец“;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за поз.имот с идентификатор 17974.109.59 по кадастрална карта и кадастрални регистри , м. „Малката река” в землището на гр. Средец;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Субсидия за манастир „Живоприемен източник“ с. Голямо Буково;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за стопанската 2021/2022 година;
 10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на ползване върху имот с идентификатор 70322.97.4 по КККР на с. Суходол;
 11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 24712.15.20 и 24712.15.190, находящи се в землището на с. Дюлево;
 12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 20273.80.999, находящ се в землището на с. Дебелт;
 13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 24712.57.339, находящ се в землището на с. Дюлево, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 24712.2.505, находящ се в землището на с. Дюлево, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 17974.42.918, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец на собственика на законно построена върху него сграда;
 17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ V-648, кв.75 в с. Дюлево;
 18. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на имот в с. Дюлево по реда на чл.199, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията;
 19. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Процедура по прекратяване на съсобственост по реда на чл.36, ал.1, т. 1 от ЗОС;
 20. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот в землището на с. Момина Църква;
 21. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти в землището на с. Дюлево;
 22. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на шофьор на автомобил на спешна медицинска помощ във Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Средец;
 23. Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
 24. Питания.

При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Ресурси
Споделяне: